Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


  0 0

  Kehitysvammaiset yksilöinä yhteiskunnassa sekä naapuriyhteisötoiminnan kehittäminen sosiaalisen isännöinnin avulla : Videodokumentin käsikirjoitus Virinsalo, Jere; Lehtinen, Tino Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda tietoa kehitysvammaisuudesta valtaväestölle sekä muuttaa ihmisten asenteita kehitysvammaisia kohtaan. Opinnäytetyömme on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Naapurit – hanketta. Organisaatioina hankkeessa toimivat Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri. Toteutamme videodokumentin, joka käsittelee kehitysvammaisten henkilöiden asemaa yhteiskunnassa sekä tukimuotona järjestettävää sosiaalisen isännöinnin palvelumallia. Toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksena syntyi videodokumentin käsikirjoitus, joka toimii pohjana vuoden 2019 tammikuussa kuvattavalle dokumentille. Videodokumentti toimii Naapurit- hankkeen yhteisötoiminnan kuvauksena sekä arviointimittarina loppuseminaarissa valtakunnan toimijoille. Samalla tavoitteena on tuoda sosiaalisen isännöinnin mallia esille kehitysvammaisten näkökulmasta. Kehitysvammaisten laitoshoito pyritään lakkauttamaan lopullisesti vuoteen 2020 mennessä ja siksi kohderyhmän asumisratkaisut ovat muutospaineiden alla. Tämän vuoksi opinnäytetyömme tuo merkittävää tietoa sosiaalisesta isännöinnistä naapuriyhteisötoiminnassa sosiaali- ja terveyspalveluita järjestäville kunnille.; The purpose of the thesis is to provide information on the intellectually disabled people. The goal is that people will learn to face the intellectually disabled people in their lives and change the attitudes towards them. Our thesis is part of a Neighbourhood – project, which are funded by the European Social Fund. Organizations in the project are working Lahti University of Applied Sciences, Wellbeing Concern of Päijät-Häme, Saimaa University of Applied Sciences and South Karelia Social and Health Care District. We are implementing a video document which gives an information about intellectually disabled peoples life and what is to be mentally disabled in our society. In the video document, we will talk about social hosting which are support mode in the social services. The output of our Functional Thesis was the manuscript of a video documentary. This will create a reference framework for a video document which will be filmed in January 2019. The video document works as a description of the project’s activities and as an evaluation tool in the final seminar. The goal is to bring the model of social housing into consciousness raising. Intellectually disabled people institutions are expected to end by 2020 and therefore housing solutions for the target group are changing. For this reason, our thesis provides information about neighbourhood community work for municipalities, which organize social and health services

  0 0

  Fyysinen aktiivisuus oppimisen alueilla : Liikunta osana varhaiskasvatussuunnitelman perusteita Vastamäki, Hanna; Valtonen, Anniina Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä liikuntaa varhaiskasvatuksessa yleisesti sekä toimeksiantajan luona, eli päiväkoti Touhula TemppuVekarassa. Tavoitteena oli koostaa vinkkivihko, jossa fyysisen aktiivisuuden näkökulma yhdistyy varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2016) oppimisen alueisiin. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin kyselyä, havainnointia ja haastattelua, jotka toteutettiin toimeksiantajan henkilökunnalle syys- ja lokakuun vaihteessa vuonna 2018. Kyselyn avulla kerättiin tietoa siitä, minkälainen liikunnallinen toiminta tukee kunkin oppimisen alueen tehtävää sekä erilaisia konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä liikunnallinen toiminta käytännössä voisi eri oppimisen alueiden kohdalla olla. Havainnoinnin ja haastattelun avulla kerättiin näiden lisäksi toimintaympäristön muokkaamisessa auttavia vinkkejä. Aineiston keruun tuloksena saatiin selville useita yksittäisiä leikkejä sekä laajempia toimintakokonaisuuksia, jotka tukevat eri oppimisen alueiden tehtäviä kasvattaen samalla fyysisen aktiivisuuden määrää. Tuloksissa kävi ilmi, että liikunta ja fyysinen aktiivisuus on mahdollista nähdä osana kaikkia oppimisen alueita monin eri tavoin. Näitä tuloksia hyödyntäen sekä lähteistä kerätyn aineiston ja omien kokemustemme pohjalta koottiin vinkkivihko. Opinnäytetyön teoriapohja koostuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä fyysisen aktiivisuuden nykytilasta ja suosituksista.; The purpose of the thesis was to increase the amount of physical exercise in early childhood education in general and particularly in daycare center Touhula TemppuVekara, which commissioned the thesis. The aim was to compile a tip booklet where the physical activity perspective is combined with the learning areas of National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (Finnish National Agency for Education 2017). The data collection methods used were questionnaire, observation and interview. They were conducted with the staff of the daycare center at the turn of September and October 2018. The questionnaire was used to gather information about which physical activity supports the function of each learning area, and also to get a variety of concrete examples of what physical activity could in practice be for different learning areas. Observation and interviews also provided useful tips for modifying the environment. Data collection helped to discover many individual plays and wider activities that support different functions of learning areas and increase the amount of physical activity at the same time. The results revealed that it is possible to see exercise and physical activity as a part of every learning area in many ways. The tip booklet was compiled by using the results of the data, sources material and the writers’ own experience of early childhood education. The knowledge base of the thesis consists of the National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care, child´s growth and development, the present situation and the current recommendations for children’s physical activity.

  0 0

  Peruskoulun päättävät nuoret valintojen edessä : Opiskele – Työllisty -messut Hartolassa Huuskonen, Sanna; Lindstam, Johanna Opinnäytetyön aiheena oli peruskoulun päättävät nuoret valintojen edessä. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena. Aihe tuli toimeksiantajalta Osaan!-hankkeen ohjausryhmältä. Yhteistyökumppanina oli Pienten kuntien työkkäri -hanke. Opinnäytetyön tavoite oli tuoda hartolalaisten, sysmäläisten, joutsalaisten ja pertunmaalaisten peruskoulun päättävien nuorten tietoisuuteen lähialueen eri koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja. Hankkeet järjestivät yhteistyössä Opiskele – Työllisty -messut Hartolan Kunkkuareenalla 1.11.2018. Näytteilleasettajina olivat toisen asteen oppilaitokset sekä lähialueiden yritykset. Messuvieraiksi oli kutsuttu kaikki Hartolan, Sysmän, Joutsan ja Pertunmaan peruskoulujen 8.- ja 9.-luokkien oppilaat sekä aikuisten perusopetuksen oppilaat. Lisäksi messut olivat iltapäivällä avoinna kaikille kiinnostuneille. Messujen yhteydessä kysyttiin messuvierailta palautetta Opiskele – Työllisty -messuista. Näitä palautteita saatiin 88 kappaletta. Opinnäytetyöhön analysoitiin peruskoulun loppusuoralla olevien nuorten (8.- tai 9.-luokkalainen) ja aikuisten perusopetuksen oppilaiden vastauksia. Tähän opinnäytetyöhön haluttiin saada tietoa peruskoulun viimeisillä luokilla olevilta nuorilta, oliko messuilla heidän mielestään riittävästi tietoa eri koulutus- ja työpaikkavaihtoehdoista sekä kokivatko he tällaisen tapahtuman tärkeäksi myös jatkossa. Lisäksi palautetta pyydettiin messujen jälkeen sähköisesti näytteille-asettajilta sekä messujen työryhmältä erillisessä palautetilaisuudessa. Vastausten perusteella voidaan todeta, että Hartolassa järjestetyt Opiskele – Työllisty -messut vastasivat lähiseudun nuorten tarpeeseen tekemällä tutuksi alueen jatko-opintomahdollisuuksia. Nuoret saivat konkreettista tietoa eri koulutusaloista ja oppilaitoksista oman päätöksentekonsa tueksi. Lisäksi heidän mielestään tällaiselle tapahtumalle on tarvetta myös jatkossa.; The subject of the thesis is young comprehensive leavers facing choices. The thesis was executed as a functional study. The subject was given by the steering group of the Osaan! project. The Pienten kuntien työkkäri project was a collaboration partner. The objective of the thesis was to inform comprehensive school leavers in Hartola, Sysmä and Joutsa on education and employment opportunities in the surrounding area. The projects organized the Opiskele – Työllisty Fair at Hartola Kunkkuareena on 1 November 2018. Secondary education providers and companies from the region were participating as exhibitors. All eighth and ninth grade comprehensive school pupils from Hartola, Sysmä, Joutsa and Pertunmaa were invited as visitors, as well as students of adult basic education. In the afternoon the fair was also open for everybody interested. During the Opiskele – Työllisty Fair, visitors were asked to give feedback. Feedback was given by 88 visitors. For this thesis feedback was analyzed from both young pupils ending comprehensive school (eighth or ninth grade) and students of adult basic education. The aim was to study if the students in the final grades of comprehensive school have received enough information about education and employment possibilities, and if they experienced that this kind of fair is important to be organized in the future. In addition, the exhibitors were asked to give feedback by email after the fair, and a feedback session was arranged with the work group of the fair. Based on the feedback, the Opiskele – Työllisty Fair in Hartola met the need of the youth of the region by bringing studying possibilities into the awareness of the pupils. The pupils received hands-on information on different sectors of education and schools to support their decisions. In addition, according to them this kind of event is needed in the future.

  0 0

  Vuorovaikutusta virtuaalisuuden keinoin : Sosiaalisesti vetäytyneiden toiveita virtuaalisesta koulutuksesta ja toiminnasta Sipponen, Katri; Nieminen, (Marjo) Anniina Määrällisen opinnäytetyön aiheena oli kyselyn avulla selvittää virtuaalisia koulutus- ja toimintatarpeita sekä kiinnostuksia Harjulan kansalaisopiston suunnitteilla olevaan virtuaaliluokkaan. Kyselyn vastaajina toimivat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella olevat sosiaalisen kuntoutuksen piirissä olevat henkilöt, jotka eivät halua poistua kotoaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kyselyn kautta kerätä mielipiteitä, jotta Harjulan kansalaisopisto osaisi järjestää sellaista toimintaa tai koulutusta, joka kiinnostaisi hankkeen kohderyhmää. Kyselyn vastausten lisäksi opinnäytetyön aineistona käytettiin puhelimen välityksellä toteutettuja jatkohaastatteluja, joihin kyselyn vastaajat saivat osallistua halutessaan. Niissä tarkennettiin vastaajien toiveita virtuaalisesta koulutuksesta ja toiminnasta sekä selvitettiin internetin käyttökokemuksia. Teoriaosuudessa käsiteltiin virtuaaliseen toimintaan ja kotiin vetäytymiseen liittyviä käsitteitä, joita olivat virtuaalinen yhteisöllisyys, osallisuus ja osattomuus, yksinäisyys, sosiaalinen vetäytyminen, virtuaalinen voimaantuminen, digitaalinen toiminta sekä oppimismotivaatio.; The subject of this quantitative thesis was to investigate the need for virtual schooling and activities as well as the interest in Harjulan kansalaisopisto’s virtual class. The study was done using a questionnaire. The target group of the questionnaire was people who need social rehabilitation in the area of the Päijät-Häme Joint Authority for Health and Wellbeing and do not want to leave their homes. The purpose of this thesis was to use the questionnaire to collect opinions, so that Harjulan kansalaisopisto could organize activity and schooling which would interest the target group of the project. In addition to the answers of the questionnaire, follow-up interviews were used as material for the thesis. These interviews were made via phone and the participants of the questionnaire could choose whether to participate in the interview or not. The interviews elaborated the participants' wishes about virtual schooling and activities and provided information on their experiences of using the internet. The theory part dealt with concepts of virtual activity and isolating oneself at home. The concepts were virtual community, participation and non-participation, loneliness, social withdrawal, virtual empowerment, digital activity and motivation to learn.