Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


older | 1 | 2 | (Page 3)

  0 0

  Perehdytyskansio Pilke musiikkipäiväkoti Onnimanniin Ikonen, Veera; Komppa, Emma Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä perehdytyskansio Pilke organisaation musiikkipäiväkoti Onnimanniin. Perehdytyskansio suunniteltiin vastaamaan toimeksiantajan tarpeisiin perehdyttämisen kehittämiseksi. Perehdytyskansio laadittiin Onnimannin henkilöstöä osallistavin menetelmin. Näin kansion sisältö kohdistui käytännön perehdytystarpeisiin ja koostui todellisista käytännön työhön vaikuttavista aiheista. Tuotos tarjoaa tietoa päiväkodin toimintatavoista yksien kansien välissä. Perehdytyskansioon sisällytettiin perehdytystä ohjaava lomake, joka myötävaikuttaa perehdytyksen etenemiseen ja tarkoituksenmukaisten asioiden läpikäymiseen prosessissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli päiväkodin varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja työhyvinvointiin vaikuttaminen. Henkilöstön suunnitelmallinen perehdytys turvaa lapsen etua ja oikeutta tavoitteelliseen varhaiskasvatukseen. Opinnäytetyön fokuksessa oli edistää työntekijöiden, sijaisten ja opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä sekä toimimista työyhteisön jäsenenä päiväkoti Onnimannissa. Päiväkodin työyhteisö arvioi perehdyttämiskansion vastaamaan kartoitusvaiheessa esitettyihin toiveisiin. Perehdytyskansion arvioitiin olevan selkeä kokonaisuus, joka sisältää kaiken oleellisen materiaalin uuden tulokkaan perehdytysprosessissa.; The aim of the functional thesis was to make an orientation folder for the Pilke organization’s music-oriented daycare centre Onnimanni. The orientation folder was designed to respond to the client's needs to develop orientation of new employees. The orientation folder was made by using participatory methods with Onnimanni's staff. Thus, the contents of the folder focused on the practical orientation needs and consisted of real issues affecting the work. The output provides information of the daycare centre’s work procedures collected in one place. The orientation folder includes an orientation guiding form, which helps in monitoring progress of orientation and going through all appropriate points in the process. The aim of the thesis was to improve the quality of early childhood education and to influence well-being at work. The systematic orientation of the staff ensures the child's welfare and the right to goal-oriented early childhood education. The focus of the thesis was to promote the independent work of employees, substitutes and students and their work as a member of the work community at daycare centre Onnimanni. The day care centre's work community gave the feedback that the orientation folder meets the wishes of the survey stage. The orientation folder was estimated to be a clear and containing all the essential material for a new employee in the orientation process.

  0 0

  Laulut ja lorut positiivisen vuorovaikutuksen ja kielen kehityksen tukena päiväkodin arjessa Keränen, Emilia; Jalava, Hanna-Mari Opinnäytetyömme on toiminnallinen kehittämistyö. Käytimme nimitystä kehittämistyö, koska toiminnassamme kehitimme varhaiskasvattajien ja lasten vuorovaikutusta sekä kielen kehitystä. Sovelsimme laulujen ja lorujen käyttöä lempeän ohjaamisen menetelmänä. Kehittämistyön aiheena oli laulut ja lorut positiivisen vuorovaikutuksen- ja kielenkehityksen tukena päiväkodin arjessa. Kehittämistyön tarkoituksena oli laulujen ja lorujen avulla tukea suomen kielen kehitystä lapsilla, joilla on suomi toisena kielenä sekä edistää positiivista vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä. Kehittämistyömme valmis tuotos oli opas nimeltään ”Laulaa luritellen, lorutellen”. Kokosimme oppaaseen helposti päiväkodin arjessa käytettäviä lauluja ja loruja aihealueittain. Näitä aihealueita olivat arjen eri tilanteet, kuten pukeutumistilanteet, wc:ssä käynti ja käsien pesu, päivälepo sekä erilaiset siirtymistilanteet. Oppaassa oli loruja myös tunteiden käsittelyyn. Oppaassa oli esimerkkejä siitä, millä eri tavoin lauluja ja loruja voi käyttää lasten kanssa toimiessa. Oppaan ulkoasua muokkasimme lasten piirtämillä kuvilla. Oppaan tarkoitus oli innostaa päiväkodin työntekijöitä käyttämään lauluja ja loruja työssään. Päiväkotimaailma on nykyään kovin hektinen ja siksi olisi tärkeää pysähtyä ja olla läsnä lapselle sekä luoda kiireetöntä vuorovaikutusta. Kehittämistyömme korosti vuorovaikutuksen tärkeyttä ja lapsen kohtaamista, jota voidaan helposti toteuttaa päiväkodin arjessa. Meillä oli myös tarvetta lisätä omaa tietämystämme laulujen ja lorujen käytöstä varhaiskasvatuksessa kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukena. Teimme kehittämistyön yhteistyössä Lahden kaupungin, Liipolan päiväkodin lapsiryhmän kanssa. Ryhmässä oli kolme työntekijää, kaksi lastentarhanopettajaa, yksi hoitaja ja 24 lasta. Lapset olivat iältään 3-5-vuotiaita. Ryhmässä oli useita lapsia, joilla on suomi toisena kielenä. Varmistaaksemme ryhmän lasten yksityisyyden suojaa, emme julkaisseet ryhmän nimeä.; This functional thesis is a development project for kindergarten and preschool. We advanced communication among the employees and children, as well as to support language development. Songs and nursery rhymes were applied as a gentle guiding method. The main objective of the thesis was to support Finnish language development via songs and nursery rhymes in children who speak Finnish as a second language and to enhance positive interaction between the children and staff. The name that was generated is” Singing with nursery rhymes”. The themes of the songs and nursery rhymes in the guidebook we collected that are easy to use in daily kindergarten life. The themes include bathroom behaviour, hand washing, afternoon naps and different transition situations. The guide also includes rhymes for dealing with feelings. It has examples how to use songs and rhymes with children. These kindergarten children animated the guide. The purpose was to inspire kindergarten staff to use songs and nursery rhymes at their work. Kindergarten world is very hectic these days, thus it is important to stop, be there for the child and interact in no rush. Our development project highlights the importance of the kindergarten interaction and meeting encounters that are easily implemented in the daily bases. We also improved our knowledge on using songs and nursery rhymes to support in language progress and communication. This development project was made in cooperation with Lahti City’s Liipola Kindergarten group. The group had three staff members, two kindergarten teachers, one child-minder and 24 children. These children were 3-5 years old. The group consisted of several children that speak Finnish as their second language. Due to privacy issues, the group`s name will not be published.

  0 0

  Käsityön mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa : Kirjallisuuskatsaus Tavasti, Annika Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää käsityön hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena oli myös vahvistaa leikin, osallisuuden ja toimijuuden toteutumista päiväkodin arjessa. Työn tavoitteena oli etsiä tietoa käsityön käytöstä ja osallisuudesta varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä käsityötä, leikkiä, osallisuutta ja toimijuutta. Kirjallisuuskatsauksen aineistona käytettiin kahta väitöskirjaa, neljää artikkelia ja yhtä kustannettua tieteellistä erillisteosta, joita on analysoitu laadullista sisältöanalyysia soveltaen. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena havaittiin varhaiskasvatuksen arjen tarjoavan runsaasti tilanteita, joissa käsityömenetelmiä käyttäen voidaan rikastuttaa leikkiä ja mahdollistaa lapsen osallisuutta. Kasvattajat moninaisissa rooleissaan tekevät valinnan onko lapsen osallisuudelle tilaa ja mahdollisuuksia päiväkodin arjessa.; The purpose of this literary review thesis is to support and further the role of handicraft in early childhood education. It also aims to promote the actualization of play, partici-pation and child agency in daycare environments by compiling research on participa-tion and the use of handicraft in early childhood education. The knowledge base of this thesis deals with the National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care as well as handicraft, play, participation, and child agency. The resources of this literary review consist of two doctoral thesis, four arti-cles and one scientific book, which were studied using qualitative content analysis. The result of the study was a finding that early childhood education environments can provide many opportunities where the use of handicraft enriches play and promotes child participation. In their diverse roles, educators make choices that influence oppor-tunities for child participation in daycare situations.

  0 0

  Omaa aikaa ja vertaistukea vapaaehtoistyön keinoin : Vanhempien kokemuksia Säröperheelle tueksi -toiminnan vaikutuksista perheiden hyvinvointiin Aaltonen, Suvi Opinnäytetyön aiheena oli vanhempien kokemukset Säröperheelle tueksi -toiminnan vaikutuksista perheiden hyvinvointiin. Toiminta on Lahden diakonialaitoksen diakoniatyötä, jonka tarkoituksena on järjestää vapaaehtoistoiminnan ja ryhmätoiminnan keinoin perheille ennaltaehkäisevää, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävää tukea. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ennaltaehkäisevää tukea lapsiperheille sekä lisätä lapsiperheiden hyvinvointia. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa säröperheelle tueksi-toiminnan kokemuksista vanhempien näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutettiin laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen, jossa aineistonkeruu tapahtui teemahaastattelun keinoin, jossa haastattelin neljää yli vuoden toiminnassa mukana ollutta äitiä. Haastattelun tuloksista selvisi että vapaaehtoistoiminta tukee kokonaisvaltaisesti perheiden hyvinvointia. Toiminnalla voidaan lisätä perheiden osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä, ja lisäksi äidit saivat toiminnasta vertaistukea, omaa-aikaa ja jaksamista. Suhteessa korostui vastavuoroisuus sekä luottamuksellisuus, jonka mahdollisti pitkäaikainen tukisuhde. Opinnäytetyössä käytettiin laajaa tutkimuksellista teoriapohjaa sekä monipuolista haastatteluaineistoa. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä sekä mallintamisessa mahdollisimman monen perheen tarpeita vastaaviksi. Opinnäytetyö antaa myös hyvän kokonaiskuvan toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta kaikille aiheesta kiinnostuneille.; The subject of my Bachelor´s Thesis is Parents experiences of the family support program “Säröperheelle tueksi” and its impact on their family's wellbeing. This support program is directed by Lahti Diaconia institute which is common-good institution and social company that returns its actions profits to benefit the society. “Säröperheelle tueksi”- program arranges precautionary help for the families which increases their experiences of participation and communality through volunteer work and group activities. The purpose of this bachelor's thesis was to develop precautionary help for families with children and increase their wellbeing. This bachelor thesis aimed to gain information of the experiences of “säröperheelle tueksi”-program from the parents point of view. This thesis follows qualitative research methods where by the collection of material happened via theme interview where I interviewed four mothers that has participated in the “säröperheelle tueksi” -program for over a year. The results of the interview reveals that the volunteer work helps and supports the overall wellbeing of the families. This research reveals that the experience of participation and communality can be increased through this program and in addition the mothers have experienced increase in peer support, their own quality time and strength from this program. The relationship between the family and parents was special and emphasized reciprocity and trust due to the long lasting supportive relationship between the volunteer worker and a parent. I use a wide range of academic literature researching for this subject to back my thesis and I have a big well collected interview materia. The results of this thesis can be used to develop the program and model them for as many families benefit as possible. This thesis will also build a good overall picture of the program in action and its impact on everyone interested in this matter.

  0 0

  Nuorten työpajan merkitys nuoren elämässä : Laadullinen tutkimus Nuorten Työpaja Signaalissa Kuosa, Juho; Kemppi, Riikka Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, minkälaiseksi nuoret kokevat työpajatoiminnan merkityksen heidän elämäänsä ja miten työpaja auttaa heidän tulevaisuuden suunnittelussa. Tarkoituksena oli kehittää Nuorten Työpajan Signaalin toimintaa entistä enemmän kävijöidensä näköiseksi sekä mahdollistaa työpajan jatkuvuus tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaiseksi nuoret kokevat työpajatoiminnan merkityksen heidän elämäänsä ja miten työpaja auttaa heidän tulevaisuuden suunnittelussa. Tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus nuorisolain (1285/2016) pykälässä 24§ 2.momentissa mainittuun kuulemiseen ja vaikuttamiseen heihin liittyvissä asioissa. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Hartolan kunta ja toimintaympäristönä Nuorten Työpaja Signaali. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemakyselyä, joka teetettiin Nuorten Työpaja Signaalin nuorilla 26.9.-15.11.2017, missä ajassa kyselyyn vastasi 10 nuorta. Nämä vastaukset analysoitiin teemoittain, jolloin saatiin selville keskeisimmät tutkimustulokset. Tämän kyselyn pohjalta selvisi nuorten olevan tyytyväisiä Nuorten Työpaja Signaalin toimintaan ja auttavan heidän arjen rakentumisessa jaopastavan tulevaisuuden suunnitelmien kanssa. Nuoret myös kokivat pystyvänsä vaikuttamaan Työpajan toimintaan hyvin.; This thesis was a qualitative study which the aim was to study how young people experience the significance of workshop work and how the workshop helps in their lives and how it helps them to plan their future. The purpose was to develop the work of Youth Workshop Signal to serve its users better as well as to enable the continued operation of the workshop in the future. The thesis is also a channel for young people to have an opportunity to take part in the handling of matters concerning them, as stated in the Youth Act (1285/2016). The thesis was commissioned by the Hartola municipality and it was conducted in Youth Workshop Signal. The method used in the research was semi-structured thematic survey to which the young people answered over the period 26 September – 15 November. In this timeframe ten young people had answered to the survey. The answers were analyzed themes and in order to get the most relevant answers. According to the survey, the young people were satisfied with the work of the workshop. Signal helps them to build their everyday lives and guides them with their future plans. Young people also felt that they had the possibility to influence what happens at Youth Workshop Signal.

  0 0

  Koulun monialaisen asiantuntijaryhmän kehittäminen : Työpajoihin osallistuneiden nuorten näkökulma osana kehittämistä Ranta, Vilma; Silventoinen, Hanna Opinnäytetyön aiheena oli koulun monialaisen asiantuntijaryhmän kehittäminen nuorten näkökulman avulla. Monialaisessa asiantuntijaryhmässä on jo luotuna asiantuntijoiden roolikortit, joita ammattilaiset käyttävät heidän työssään. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada nuorilta ajatuksia ja näkökulmia heidän roolistaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja tehdä nuoren roolikortti. Tarkoituksena opinnäytetyössä oli kehittää koulun monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaa erityisesti koulupoissaoloihin liittyen nuorten kanssa. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja aineistonkeruumenetelmänä toimivat työpajat, joissa nuoria osallistettiin toimintaan. Työpajat toteutettiin Kanervikon koululla ja Nuorisokoti Jaloversossa syksyllä 2018, ja osallistujia oli molemmissa 3-4 nuorta. Työpajat koostuivat eri menetelmistä, joiden pohjalta syntyi keskustelua. Keskeisenä tuloksena opinnäytetyössä oli nuoren roolin hahmottaminen monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Tuloksista nousi esille, että nuoret tarvitsevat aikaa miettiä, rauhoittua ja kerätä rohkeutta ennen koulupalaveria. Tulosten perusteella ilmeni, että palaverissa nuoren rooli on olla ilmaisemassa omia mielipiteitään ja tulla kuulluksi. Tuloksista keskeisimmät tehdyt päätelmät olivat, että asiantuntijoiden pitää kunnioittaa nuoren tarvitsemaa aikaa ennen palaveria. Tämän lisäksi asiantuntijoiden tulee keskittyä nuoren asioihin, jotta hänen asioitaan saadaan vietyä eteenpäin. Päätelmissä korostui myös se, että nuoret kokevat tärkeänä palaverin jälkeisen kohtaamisen.; The purpose of this thesis was developing a multi-professional group of experts in a school using the perspective of young people. The group of experts in question already have rolecards that professionals use in their work. The aim of the thesis was to study the thoughts and perspectives of young people and use the views they had on their roles in this group to create a role-card of their own. The thesis was functional and the method of gathering material was youth workshops. The workshops were executed at the school of Kanervikko and youth group home Jaloverso in autumn 2018. Three to four young people participated in each workshop. Workshops were composed of stimulus and group conversations. The main outcome of the thesis was understanding the role of young people in a multiprofessional group of experts. Results indicated that young people who participated in workshops need time to think, relax and gather courage before meetings. The role of a young person in a meeting is to express their opinions and to be heard. Central observations were that experts should respect the time needed by young people before a meeting. Experts should also concentrate on the issues young people face so they can be taken forward. Another important observation was that young people consider the interaction after a meeting very important.

  0 0

  Vapaaehtoistoiminnan merkitys tekijälleen : "Jos ihmiset tietäis, miten hauskaa tämä on, meitä ois paljon enemmän" Ahlstedt, Anne-Maria; Korhonen, Maria; Liukkonen, Miia; Koistinen-Karhu, Tuija Opinnäytetyömme oli tutkimuksellinen ja käytimme siinä määrällistä aineistonkeruumenetelmää. Toimeksiantajina opinnäytetyössä olivat Jyränkölän Setlementti, Heinolan seurakunta, Suomen Punaisen Ristin Heinolan osasto, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Heinolan paikallisyhdistys ry ja Heinolan kaupunki. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vapaaehtoistoiminnan merkitystä tekijälleen. Tarkoituksena oli vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Opinnäytetyön myötä toimeksiantajilla on mahdollisuus hyödyntää työssään kyselylomakkeesta esille nousseita tuloksia muun muassa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa sekä kehittää toimintaansa. Kyselyymme osallistui 196 vapaaehtoista. Palautuneista kyselyistä analysoitiin 162 kappaletta. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli iältään 60 – 79-vuotiaita. Opinnäytetyön tulosten mukaan tämän ikäryhmän miehet tekivät enemmän ja useimmin vapaaehtoistyötä kuin samanikäiset naiset. Tuloksissa selvisi, että vapaaehtoistyö toi uusia ystäviä ja sisältöä elämään. Toiminnassa mukana olon kautta oppii uusia asioita, ja sen avulla voi ylläpitää jo olemassa olevia taitoja. Suurin osa kyselyyn osallistuneista oli sitoutuneita toimintaan ja halusi olla toiminnassa mukana jatkossakin. Kyselystä selvisi, että vapaaehtoistoiminta oli vastannut vapaaehtoisten odotuksia toiminnasta. Opinnäytetyö tuo näkyväksi vapaaehtoistoiminnan merkitystä niin yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla sekä sen yhteyttä yksilön hyvinvointiin. Opinnäytetyön kautta halusimme myös osoittaa aitoa kiinnostusta, välittämistä ja arvostusta vapaaehtoistyötä ja sen tekijöitä kohtaan.; This thesis was based on research using measurable collection of data. The thesis was commissioned by Jyränkölän Setlementti, the Parish of Heinola, Finland´s Red Cross division of Heinola, the Local Association of Mannerheim League for Children´s Welfare in Heinola, City of Heinola. The purpose of the thesis was to examine the importance of volunteering to the people who do the volunteer work. The aim was to further develop volunteering work. With the help of the thesis, the client organizations have the opportunity to utilize the results of the survey in their work, including performance and effectiveness, and to further develop their operations. The questionnaire was returned by 196 volunteers, and 162 of the questionnaires were analyzed. A majority of the respondents were aged 60 - 79. The results show that men in this age group do more volunteer work, and more often, than the women in the same age group. According to the results, volunteering brought new friends and enriched the volunteers´ lives. Through volunteering, new things are learned which, in turn also helps to maintain existing skills. Most of the participants in the survey were committed to doing volunteer work and were motivated to carry on doing it in the future. The survey found that the expectations of the person doing the volunteer work were met. The thesis highlights the importance of volunteering on a personal and social level, and its connection to the individual´s wellbeing. With this thesis we also wanted to show genuine interest, care and appreciation for volunteering and its contributors.

  0 0

  Vilinän markkinat : Muunneltava ja osallisuutta lisäävä toimintamalli varhaiskasvatuksessa Piirainen, Minna; Brandt, Reetta Opinnäytetyömme teoreettisina lähtökohtina olivat lasten osallisuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus oppimisessa. Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli kehit- tää tutkivan oppimisen teorian pohjalta sekä kokoamaamme suunnitelmarunkoa tes- taamalla toimintamalli, jossa lapset osallistetaan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Olimme itse mukana kehittämässä toimintamallia Vilinän Talot Oy:n Tarinassa, jossa pidimme ensimmäisen lasten kokouksen Vilinän markkinoista, joissa lapset ovat itse pääroolissa. Lapset saivat suunnitella markkinoilla myytäviä tuotteita, osallistua tuot- teiden valmistukseen ja lopulta myyntiin. Vilinän markkinoilla käytettiin lasten itse te- kemää Vilinän valuuttaa, jolloin leikillisyys ohitti laskutaidon pakollisuuden. Varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten oikeuksien sopimus ja varhaiskasvatuslaki korostavat lasten mahdollisuutta osallistua toimintojen suunnitteluun ja itseä koske- vien päätösten tekoon. Varhaiskasvattajien velvollisuudeksi nimetään tästä asiasta huolehtiminen varhaiskasvatuksen arjessa. Opinnäytetyön tuloksena kehitetty lasten osallisuutta lisäävä toimintamalli on käytettä- vissä varhaiskasvatuksessa erilaisissa toiminnoissa, juhlissa tai tapahtumissa ja se on vain yksi esimerkki, miten lasta voidaan arjessa osallistaa. Markkinaidea, sekä to- teutustapa koettiin toimeksiantajan taholta erittäin mieluisaksi ja onnistuneeksi.; The purpose of this functional thesis was to create and test model where children par- ticipate in generating ideas, planning and implementing an activity. The model was based on the theory of explorative learning and the framework that we assembled. The theoretical basis of the thesis was participation, sense of community and func- tionality in learning. The process started with a children’s meeting in Vilinän Talot Oy, Tarina. The children were abled, to tell their own ideas about the Vilinä fair, where they would play the main role. The children planned and made their own play money that would be used at the fair, so they would not have to know how to calculate. They also planned and made supplies to sell at the fair. The early education plan, the declaration of children’s rights, and the law of early edu- cation emphasize children’s possibilities to participate in the planning of activities and making decisions that concern themselves. The teachers in early education are obli- gated to take care that these possibilities will actualize in everyday life. The operational model, that increases the children`s participation is usable in different activities, parties or events. It is just one example of how to enable children to partici- pate the in everyday life. The client thought the idea and execution of the fair was very pleasant and successful.

  0 0

  Tanssia varhaiskasvatukseen : Opas tanssin ohjaamisen tueksi Kouvolan kaupungin varhaiskasvatukseen Tonteri, Pauliina; Koskiranta, Marjo Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli lastentanssi varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyön tuotoksena oli Tanssia varhaiskasvatukseen -opas opinnäytetyön toimeksiantajalle Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluille. Opas on sähköisessä muodossa, ja se sisältää tekstitiedostoja ja videoita viidestä eri tanssilajista. Oppaassa on erilaisia ehdotuksia ja ideoita, miten tanssia voi käyttää päivähoidossa lasten fyysisen aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseen. Oppaan muoto mahdollistaa sen jakamisen sähköpostitse varhaiskasvatuksen työntekijöille, jolloin opas on kaikkien saatavilla. Oppaassa olevat videot auttavat ja tukevat varhaiskasvatuksen työntekijöitä kokeilemaan lastentanssin ohjaamista. Videoita voi katsoa myös yhdessä lasten kanssa, ja niitä hyödyntämällä voi osallistaa lapsia keksimään uusia koreografioita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tanssia varhaiskasvatuksessa, rohkaista ja innostaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä kokeilemaan erilaisia tanssityylejä osana varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta ja fyysistä aktiivisuutta. Tuotoksen rakentamista varten toteutettiin viisi tanssin ohjausta yhteistyöpäiväkodissa. Ohjauskerrat suunniteltiin ja toteutettiin aina ohjattavan ryhmän ikätason mukaisesti. Jokaisen ohjauksen lopussa kerättiin palautetta, joka hyödynnettiin oppaan tekemisessä. Ohjauskertojen tavoitteena oli saada tietoa lasten motorisista taidoista, jotta oppaassa käytetyt koreografiat olisivat lapsille soveltuvia. Jokaiseen ohjaukseen oli suunniteltu myös lajikohtainen tavoite. Lisäksi tavoitteena oli saada yhteistyöpäiväkodin henkilökunta mukaan tanssimaan ja antaa myös heille kokemus lastentanssista. Tietoperustana opinnäytetyössä toimii lasten fyysinen aktiivisuus, motoriset taidot sekä osallisuus. Tietoperustaa on tarkasteltu tanssin ja varhaiskasvatuksen näkökulmista.; The subject of this thesis was children’s dance in early childhood education. The outcome of this thesis was a guide of children’s dance made for the employees that work in early childhood education in Kouvola City. The guide is in an electronic form and it includes text files and videos of different dance styles. The guide presents different ideas and suggestions for how to use dance in early childhood education to increase physical activation and participation among children. The guide is in electronic form, which allows it to be shared by email and to be used by all employees. The videos in the guide help and support the employees to instruct children in dancing. The videos can be watched together with the children and they can be used to help children participate in making new choreographies. The aim of the thesis was to increase the use of dance in early childhood education and to encourage and inspire the employees to try different dance styles as a part of physical education and activation in early childhood education. Five dance lessons were held in the daycare in order to create the final product. Each dance lesson was planned and conducted according to the age of the children in the group. The goal of the dance lessons was to get enough information on children´s motoric skills, so that the choreographies in the guide would be suitable for the children. Every dance lesson included a goal. A general goal was to get the employees of the daycare center to participate in the child dance and give them an experience of dancing with children. Data content is based on physical activation, children`s motoric skills and participation. Those contents are collected from perspective of dance and early childhood education.

  0 0

  Pienten lasten luontosuhdetta vahvistamassa : Pedagoginen toimintamalli 2- ja 4 vuotiaiden metsäretkille Repo, Henna Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on luonto ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa. Työssä perehdytään luontokasvatuksen ja ympäriskökasvatuksen lisäksi luontosuhteen merkitykseen varhaislapsuudessa. Tavoitteena oli toteuttaa viisi toiminnallsta metsäretkeä Luonto -ja liikuntapäiväkoti Päivänsäteeseen. Metsäretkien tarkoitus oli vahvistaa lasten luontosuhdetta. Metsäretkien toiminnat oli suunnattu 2-4 vuotiaille. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi pedagoginen toimintamalli pienten lasten metsäretkille. Toimintamalli on opastyylisesti rakennettu, jota kasvattaja voi hyödyntää työssään. Opas sisältää viiden metsäretki kerran kokonaisuuden. Kynnys toteuttaa suunnitelmallista toimintaa pienten metsäretkillä madaltuu, kun on olemassa kasvattajille valmis materiaali. Metsäretkien juoni toteutui Muumi-teemaiseksi. Retkillä lapset keräävät metsäkirjaan luonnossa liikkumisen ohjeita. Retkillä tutkitaan yhdessä luontoa leikkien. Luonto -ja ympäristökasvatus on yhtenä osa-alueena varhaiskasvatuksenperusteissa, jolloin se on osa varhaiskasvatusta. Kirallisuudesta selviää luontosuhteen luomisen tärkeä merkitys varhaislapsuudessa. Opinnäytetyön idea on lähtenyt työkentältä, kun huomattiin tarve pienemmille lapsille suunnatusta metsäretki materiaalista. Opinnäytetyön toimintakerrat on toteutettu 31.8.2018-28.9.2018 aika välillä; The ground for this thesis is nature and environmental education in the early childhood education. The study discusses nature and environmental education as well as the meaning of a child’s nature relationship in early childhood. Aim of this study is to perform five nature trips in the Luonto- ja liikuntapäiväkoti Päivänsäde. These nature trips are meant to strengthen children’s relationship with nature. The trips are intended to children aged two to four years old. This thesis produced pedagogic plan for nature daytrips intended to small children. The form of this plan is performed in a way that kindergarten teacher can use it on their day to day work. Nature trips have a Moomin theme. During these trips children are given one instruction a time about nature to their booklet In the trips nature is explored with playing. Nature and environmental education is a important part of early childhood education. There is strong evidence in the literature about the importance of child’s relationship with nature. The idea for this thesis was initiated while working in the early childhood education. I noticed a need for a guideline booklet about nature and environmental education for small children. All the five nature trip models have been tested in day-care centre between 31.8.2018-28.9.2018

  0 0

  Senioreiden liikuntapalvelut hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäjänä Kuntokeidas Sandelsissa Ollila, Kari Opinnäytetyö käsitteli senioreiden liikuntapalveluita hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäjänä Kuntokeidas Sandelsissa Helsingin Töölössä. Opinnäytetyössä tarkasteltiin Kuntokeidas Sandelsin liikuntaryhmiin osallistuvien senioreiden käsityksiä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista kyselylomaketta, ja vastauksia saatiin 61 seniorilta. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kalliola oy:n ylläpitämä Kuntokeidas Sandels. Kyselyyn vastanneiden mielestä Kuntokeitaan liikuntaryhmiin osallistumisella oli selvästi vaikutusta vastaajien fyysiseen toimintakykyyn ja lihaskunnon ylläpitoon. Yli puolella vastaajista liikuntaryhmä oli vaikuttanut tasapainoon ja tuolista nousemiseen myönteisesti. Vajaalla puolella vastaajista käsien nostovoima oli kohentunut. Liikuntaryhmiin osallistuminen vaikutti positiivisesti vastaajien psyykkiseen toimintakykyyn. Suurin vaikutus ryhmämuotoisella liikunnalla oli vastaajien mielialan kohenemiseen. Myös yöuni parani yli kolmanneksella vastaajista. Keskittymiskykyyn tai lähipäivien tapahtumien muistamiseen liikuntaryhmillä ei ollut vaikutusta. Merkittävä vaikutus liikuntaryhmillä oli vastaajien sosiaalisiin suhteisiin. Reilusti yli puolet ilmoitti solmineensa uusia ystävyyssuhteita liikuntaryhmissä. Myös kiinnostus ajankohtaisia asioita kohtaan oli lisääntynyt vajaalla puolella vastaajista. Ryhmiin osallistuminen lisäsi myös toisten ihmisten seurassa jaksamista. Opinnäytetyön perusteella voidaan päätellä, että liikuntaharrastuksella oli vaikutusta ennen kaikkea senioreiden sosiaaliseen toimintakykyyn, jossa korostuvat vuorovaikutus, toisten ihmisten seura ja yhdessä toimiminen.; The thesis deals with seniors' sports services as a maintainer of well-being and functional ability in Fitness Centre Sandels in Töölö, Helsinki. The aim was to study the physical, psychological and social well-being of the seniors who participated in fitness classes in Sandels. In the thesis, a quantitative questionnaire was used as a research method and answers were received from 61 senior members. The thesis was commissioned by Sandels, which is maintained by Kalliola Oy. According to those answering the questionnaire, participation in fitness classes had a clear impact on respondents' physical ability and muscular strength. More than a half of the respondents in the sports groups had experienced a positive impact on keeping their balance and on rising from a chair. Less than a half of the respondents had experienced an improvement in the lifting force of their hands. Participation in sports groups improved the respondents' mental ability to function. The greatest influence of group exercise was the improvement of the respondents' mood. More than a third of the respondents also said that they slept better at night. Participation in sports groups had no effect on concentration ability or recalling recent events. However, sport groups had a significant impact on the respondents' social relationships. More than half of the people reported that they had established new friendships in the sports groups. Interest in current affairs had also increased among almost half of the respondents. Participation in sports groups also increased their energy to be in other people’s company. Based on the thesis, it can be concluded that sporting activities had an impact above all on the social performance of seniors, with emphasis on interaction, the company of other people and functioning together.

  0 0

  Kehitysvammaiset yksilöinä yhteiskunnassa sekä naapuriyhteisötoiminnan kehittäminen sosiaalisen isännöinnin avulla : Videodokumentin käsikirjoitus Virinsalo, Jere; Lehtinen, Tino Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda tietoa kehitysvammaisuudesta valtaväestölle sekä muuttaa ihmisten asenteita kehitysvammaisia kohtaan. Opinnäytetyömme on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Naapurit – hanketta. Organisaatioina hankkeessa toimivat Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri. Toteutamme videodokumentin, joka käsittelee kehitysvammaisten henkilöiden asemaa yhteiskunnassa sekä tukimuotona järjestettävää sosiaalisen isännöinnin palvelumallia. Toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksena syntyi videodokumentin käsikirjoitus, joka toimii pohjana vuoden 2019 tammikuussa kuvattavalle dokumentille. Videodokumentti toimii Naapurit- hankkeen yhteisötoiminnan kuvauksena sekä arviointimittarina loppuseminaarissa valtakunnan toimijoille. Samalla tavoitteena on tuoda sosiaalisen isännöinnin mallia esille kehitysvammaisten näkökulmasta. Kehitysvammaisten laitoshoito pyritään lakkauttamaan lopullisesti vuoteen 2020 mennessä ja siksi kohderyhmän asumisratkaisut ovat muutospaineiden alla. Tämän vuoksi opinnäytetyömme tuo merkittävää tietoa sosiaalisesta isännöinnistä naapuriyhteisötoiminnassa sosiaali- ja terveyspalveluita järjestäville kunnille.; The purpose of the thesis is to provide information on the intellectually disabled people. The goal is that people will learn to face the intellectually disabled people in their lives and change the attitudes towards them. Our thesis is part of a Neighbourhood – project, which are funded by the European Social Fund. Organizations in the project are working Lahti University of Applied Sciences, Wellbeing Concern of Päijät-Häme, Saimaa University of Applied Sciences and South Karelia Social and Health Care District. We are implementing a video document which gives an information about intellectually disabled peoples life and what is to be mentally disabled in our society. In the video document, we will talk about social hosting which are support mode in the social services. The output of our Functional Thesis was the manuscript of a video documentary. This will create a reference framework for a video document which will be filmed in January 2019. The video document works as a description of the project’s activities and as an evaluation tool in the final seminar. The goal is to bring the model of social housing into consciousness raising. Intellectually disabled people institutions are expected to end by 2020 and therefore housing solutions for the target group are changing. For this reason, our thesis provides information about neighbourhood community work for municipalities, which organize social and health services

  0 0

  Fyysinen aktiivisuus oppimisen alueilla : Liikunta osana varhaiskasvatussuunnitelman perusteita Vastamäki, Hanna; Valtonen, Anniina Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä liikuntaa varhaiskasvatuksessa yleisesti sekä toimeksiantajan luona, eli päiväkoti Touhula TemppuVekarassa. Tavoitteena oli koostaa vinkkivihko, jossa fyysisen aktiivisuuden näkökulma yhdistyy varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2016) oppimisen alueisiin. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin kyselyä, havainnointia ja haastattelua, jotka toteutettiin toimeksiantajan henkilökunnalle syys- ja lokakuun vaihteessa vuonna 2018. Kyselyn avulla kerättiin tietoa siitä, minkälainen liikunnallinen toiminta tukee kunkin oppimisen alueen tehtävää sekä erilaisia konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä liikunnallinen toiminta käytännössä voisi eri oppimisen alueiden kohdalla olla. Havainnoinnin ja haastattelun avulla kerättiin näiden lisäksi toimintaympäristön muokkaamisessa auttavia vinkkejä. Aineiston keruun tuloksena saatiin selville useita yksittäisiä leikkejä sekä laajempia toimintakokonaisuuksia, jotka tukevat eri oppimisen alueiden tehtäviä kasvattaen samalla fyysisen aktiivisuuden määrää. Tuloksissa kävi ilmi, että liikunta ja fyysinen aktiivisuus on mahdollista nähdä osana kaikkia oppimisen alueita monin eri tavoin. Näitä tuloksia hyödyntäen sekä lähteistä kerätyn aineiston ja omien kokemustemme pohjalta koottiin vinkkivihko. Opinnäytetyön teoriapohja koostuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä fyysisen aktiivisuuden nykytilasta ja suosituksista.; The purpose of the thesis was to increase the amount of physical exercise in early childhood education in general and particularly in daycare center Touhula TemppuVekara, which commissioned the thesis. The aim was to compile a tip booklet where the physical activity perspective is combined with the learning areas of National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (Finnish National Agency for Education 2017). The data collection methods used were questionnaire, observation and interview. They were conducted with the staff of the daycare center at the turn of September and October 2018. The questionnaire was used to gather information about which physical activity supports the function of each learning area, and also to get a variety of concrete examples of what physical activity could in practice be for different learning areas. Observation and interviews also provided useful tips for modifying the environment. Data collection helped to discover many individual plays and wider activities that support different functions of learning areas and increase the amount of physical activity at the same time. The results revealed that it is possible to see exercise and physical activity as a part of every learning area in many ways. The tip booklet was compiled by using the results of the data, sources material and the writers’ own experience of early childhood education. The knowledge base of the thesis consists of the National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care, child´s growth and development, the present situation and the current recommendations for children’s physical activity.

  0 0

  Peruskoulun päättävät nuoret valintojen edessä : Opiskele – Työllisty -messut Hartolassa Huuskonen, Sanna; Lindstam, Johanna Opinnäytetyön aiheena oli peruskoulun päättävät nuoret valintojen edessä. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena. Aihe tuli toimeksiantajalta Osaan!-hankkeen ohjausryhmältä. Yhteistyökumppanina oli Pienten kuntien työkkäri -hanke. Opinnäytetyön tavoite oli tuoda hartolalaisten, sysmäläisten, joutsalaisten ja pertunmaalaisten peruskoulun päättävien nuorten tietoisuuteen lähialueen eri koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja. Hankkeet järjestivät yhteistyössä Opiskele – Työllisty -messut Hartolan Kunkkuareenalla 1.11.2018. Näytteilleasettajina olivat toisen asteen oppilaitokset sekä lähialueiden yritykset. Messuvieraiksi oli kutsuttu kaikki Hartolan, Sysmän, Joutsan ja Pertunmaan peruskoulujen 8.- ja 9.-luokkien oppilaat sekä aikuisten perusopetuksen oppilaat. Lisäksi messut olivat iltapäivällä avoinna kaikille kiinnostuneille. Messujen yhteydessä kysyttiin messuvierailta palautetta Opiskele – Työllisty -messuista. Näitä palautteita saatiin 88 kappaletta. Opinnäytetyöhön analysoitiin peruskoulun loppusuoralla olevien nuorten (8.- tai 9.-luokkalainen) ja aikuisten perusopetuksen oppilaiden vastauksia. Tähän opinnäytetyöhön haluttiin saada tietoa peruskoulun viimeisillä luokilla olevilta nuorilta, oliko messuilla heidän mielestään riittävästi tietoa eri koulutus- ja työpaikkavaihtoehdoista sekä kokivatko he tällaisen tapahtuman tärkeäksi myös jatkossa. Lisäksi palautetta pyydettiin messujen jälkeen sähköisesti näytteille-asettajilta sekä messujen työryhmältä erillisessä palautetilaisuudessa. Vastausten perusteella voidaan todeta, että Hartolassa järjestetyt Opiskele – Työllisty -messut vastasivat lähiseudun nuorten tarpeeseen tekemällä tutuksi alueen jatko-opintomahdollisuuksia. Nuoret saivat konkreettista tietoa eri koulutusaloista ja oppilaitoksista oman päätöksentekonsa tueksi. Lisäksi heidän mielestään tällaiselle tapahtumalle on tarvetta myös jatkossa.; The subject of the thesis is young comprehensive leavers facing choices. The thesis was executed as a functional study. The subject was given by the steering group of the Osaan! project. The Pienten kuntien työkkäri project was a collaboration partner. The objective of the thesis was to inform comprehensive school leavers in Hartola, Sysmä and Joutsa on education and employment opportunities in the surrounding area. The projects organized the Opiskele – Työllisty Fair at Hartola Kunkkuareena on 1 November 2018. Secondary education providers and companies from the region were participating as exhibitors. All eighth and ninth grade comprehensive school pupils from Hartola, Sysmä, Joutsa and Pertunmaa were invited as visitors, as well as students of adult basic education. In the afternoon the fair was also open for everybody interested. During the Opiskele – Työllisty Fair, visitors were asked to give feedback. Feedback was given by 88 visitors. For this thesis feedback was analyzed from both young pupils ending comprehensive school (eighth or ninth grade) and students of adult basic education. The aim was to study if the students in the final grades of comprehensive school have received enough information about education and employment possibilities, and if they experienced that this kind of fair is important to be organized in the future. In addition, the exhibitors were asked to give feedback by email after the fair, and a feedback session was arranged with the work group of the fair. Based on the feedback, the Opiskele – Työllisty Fair in Hartola met the need of the youth of the region by bringing studying possibilities into the awareness of the pupils. The pupils received hands-on information on different sectors of education and schools to support their decisions. In addition, according to them this kind of event is needed in the future.

  0 0

  Vuorovaikutusta virtuaalisuuden keinoin : Sosiaalisesti vetäytyneiden toiveita virtuaalisesta koulutuksesta ja toiminnasta Sipponen, Katri; Nieminen, (Marjo) Anniina Määrällisen opinnäytetyön aiheena oli kyselyn avulla selvittää virtuaalisia koulutus- ja toimintatarpeita sekä kiinnostuksia Harjulan kansalaisopiston suunnitteilla olevaan virtuaaliluokkaan. Kyselyn vastaajina toimivat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella olevat sosiaalisen kuntoutuksen piirissä olevat henkilöt, jotka eivät halua poistua kotoaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kyselyn kautta kerätä mielipiteitä, jotta Harjulan kansalaisopisto osaisi järjestää sellaista toimintaa tai koulutusta, joka kiinnostaisi hankkeen kohderyhmää. Kyselyn vastausten lisäksi opinnäytetyön aineistona käytettiin puhelimen välityksellä toteutettuja jatkohaastatteluja, joihin kyselyn vastaajat saivat osallistua halutessaan. Niissä tarkennettiin vastaajien toiveita virtuaalisesta koulutuksesta ja toiminnasta sekä selvitettiin internetin käyttökokemuksia. Teoriaosuudessa käsiteltiin virtuaaliseen toimintaan ja kotiin vetäytymiseen liittyviä käsitteitä, joita olivat virtuaalinen yhteisöllisyys, osallisuus ja osattomuus, yksinäisyys, sosiaalinen vetäytyminen, virtuaalinen voimaantuminen, digitaalinen toiminta sekä oppimismotivaatio.; The subject of this quantitative thesis was to investigate the need for virtual schooling and activities as well as the interest in Harjulan kansalaisopisto’s virtual class. The study was done using a questionnaire. The target group of the questionnaire was people who need social rehabilitation in the area of the Päijät-Häme Joint Authority for Health and Wellbeing and do not want to leave their homes. The purpose of this thesis was to use the questionnaire to collect opinions, so that Harjulan kansalaisopisto could organize activity and schooling which would interest the target group of the project. In addition to the answers of the questionnaire, follow-up interviews were used as material for the thesis. These interviews were made via phone and the participants of the questionnaire could choose whether to participate in the interview or not. The interviews elaborated the participants' wishes about virtual schooling and activities and provided information on their experiences of using the internet. The theory part dealt with concepts of virtual activity and isolating oneself at home. The concepts were virtual community, participation and non-participation, loneliness, social withdrawal, virtual empowerment, digital activity and motivation to learn.

older | 1 | 2 | (Page 3)