Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


older | 1 | (Page 2) | 3 | newer

  0 0

  Sukupolvet ylittävä yhteistoiminta yksinäisyyden ehkäisyn keinona : Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hanke Vesalainen, Hanna; Herranen, Hanna-Mari Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla oli sukupolvet ylittävästä toiminnasta. Tarkoituksena on siirtää tätä saamaamme tietoa opinnäytetyöstä eteenpäin tulevaisuuden hankkeille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tutkimuksen toteutimme laadullisena tutkimuksena ja aineiston keräsimme teemahaastattelun keinoin. Haastattelimme yhteensä kuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaista Lahden sekä Hollolan alueella. Nämä ammattilaiset tekevät yhteistyötä toimeksiantajamme Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n kanssa ja erityisesti heidän Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hankeen kanssa. Opinnäytetyömme teoriapohja koostuu seuraavista teemoista: ikääntyneen yksinäisyys ja sukupolvet ylittävä toiminta. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että ikääntyneiden ja lasten välisille ylisukupolvisille yhteistoimintahetkille olisi tarvetta ja ne toisivat ikääntyneille helpotusta yksinäisyyteen. Tärkeää on kuitenkin huomioida lasten valmius tällaisia hetkiä suunnitellessa.; The purpose of our thesis was to find out what kind of experiences the professionals in the social and health care sector have about cross-generation interactivity. Our goal was to transfer the information that we acquire during doing this thesis, to future projects and social and health care sectors professionals. The research is done in qualitative research and we collected the material through interviews. We interviewed a total of six social and health care professionals in Lahti and Hollola region. These professionals co-operate with our commissioner Päijät-Hämes Social and Health Security Association, and especially with “Kohti arjen hyvinvointia” -project. The theoretical base of our thesis consist of the following themes: loneliness of elderly people and cross generational activity. Results of our thesis and research show that there is need for cross generation activities between the elderly and the children. These activities would lower the elderly peoples feeling of loneliness. However, it is important to take into account children’s preparedness when planning such moments and activities.

  0 0

  Sosiaalisen median aiheuttamat riskit nuoren kasvulle ja kehitykselle : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus Vihavainen, Julia; Ranne, Oona Opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen median aiheuttamia riskejä nuorelle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä lastensuojelun työntekijöiden ymmärrystä sosiaalisen median mahdollisista riskeistä nuoren kasvulle ja kehitykselle. Tavoitteena oli ottaa selvää sosiaalisen median aiheuttamista riskeistä nuorelle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi pienryhmäkoti Venla ja kohderyhmänä alle 18-vuotiaat nuoret. Teoriaosuudessa käsiteltiin nuoruutta kehitysvaiheena, sosiaalista mediaa käsitteenä, nuoria sosiaalisen median käyttäjinä, ja sivuttiin suosittuja sosiaalisen median palveluita sekä käytiin läpi sosiaalisen median haitallisuutta nuorille. Opinnäytetyön teoriaperustassa kuvattiin lisäksi lastensuojelulaitosta kasvuympäristönä ja tuotiin esille aikuisen tuen tärkeyttä sosiaalisen median maailmassa. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistot haettiin kirjallisuushakuna seuraavista tietokannoista: Melinda, Arto, Google Scholar ja Sage Journals. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin kahdeksan tutkimusta, joista kolme olivat pro graduja ja viisi tutkimusartikkeleita. Aineisto analysoitiin teemoittelua hyödyntämällä. Sosiaalisen median todettiin aiheuttavan riskejä nuorelle. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena ilmeni, että keskeisimmät sosiaalisen median aiheuttamat riskit liittyvät riippuvuuteen ja liikakäyttöön, kiusaamisen ja vihapuheen kohteeksi joutumiseen, yksityisyyden vaarantumiseen, itsetunnon alenemiseen sekä ulkonäköpaineisiin.

  0 0

  Voimavaraistava työilmapiiri : Ikääntyneiden palvelukeskuksen hoitohenkilökunnan työtyytyväisyys Heino, Katja Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Päijät-Hämeessä sijaitsevan ikääntyneiden palvelukeskuksen hoitohenkilökunnan työilmapiirin tilaa. Työilmapiiriä tarkastelevalle työtyytyväisyyskyselylle sekä tutkimukselle oli tilaus, sillä vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu tässä laajuudessa. Tavoitteena oli selvittää, mihin osa-alueisiin henkilökunta oli työilmapiirissään tyytyväisiä tai tyytymättömiä ja löytää kehittämiskohteita sekä voimavaroja. Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä käytettiin työhyvinvoinnin, työilmapiirin ja työtyytyväisyyden teorioita sekä työilmapiirikyselyn aihealueita voimavaralähtöisesti. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia tutkimalla työtyytyväisyyttä muun muassa sosiaalisen toimivuuden näkökulmasta, ja tähän liittyen työtyytyväisyyden osa-alueina tarkasteltiin osallisuutta ja vaikuttamista, vuorovaikutusta, työyhteisöä, työtä ja työmotivaatiota sekä niitä koskevia tekijöitä. Empiirisenä osuutena toteutettuun asennekyselyyn annettiin kahden viikon vastausaika ja se rajattiin hoitohenkilökuntaa koskevaksi kokonaistutkimukseksi. Kyselyssä ei tunnistettavuuden vuoksi tehty eroa sille, mikä työntekijän sukupuoli työyhteisössä oli. Kyselyyn osallistettiin vakituisen henkilökunnan lisäksi yli 4 kuukautta sijaisuutta tehneet työntekijät. Hoitohenkilökuntaa oli yhteensä 122, tutkimukseen vastasi 88 henkilöä. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 72, joka oli kyselyn ensikertalaisuus huomioiden hyvä tulos ja se tuki tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Tulosten perusteella työntekijät olivat työilmapiirissään tyytyväisimpiä osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja työyhteisöön. Tyytymättömimpiä oltiin työhön liittyviin tekijöihin. Opinnäytetyön tärkein havainto oli, että voimavaraistava työilmapiiri syntyy sosiaalisen toimivuuden kautta.; Abstract The purpose of this thesis was to study the state of the work atmosphere of the nursing staff of the service centre for elderly people in Päijät-Häme. There was a demand for a job satisfaction survey, which examines the work atmosphere because the topic had not been examined before in this scope. The purpose was to examine which areas the staff was satisfied or dissatisfied with in their work atmosphere and to find subjects of development and resources. The theories of the welfare at work, work atmosphere, job satisfaction and the subject matters covered in the survey were formed the theoretical frame of reference. Job satisfaction was studied from the point of view of social functioning, including such aspects as involvement and influencing, interaction, work community, the work itself and work motivation. The empirical part of the thesis was a census study, an attitude survey for the nursing staff, where the respondents were given two weeks to respond. To protect identities, gender was not asked in the survey. The permanent staff and the substitutes who had done the work more than 4 months, were participated for to the study. There were altogether 122 in the nursing staff, and 88 persons answered to the survey. The response rate was 72 per cent, which was a good result and it supported the reliability and validity of the pioneer study. On the basis of the research results, the nursing staff was the most satisfied with involvement, interaction and work community. They were the most dissatisfied with factors concerning work itself. On the whole, the most important observation was that the empowering work atmosphere is based through a positive social functioning.

  0 0

  Tunnekasvatusmateriaalit varhaiskasvatuksessa : Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan yksikkö Purho, Teija; Timonen, Saara; Räty, Katariina Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan päiväkotiyksiköille uusia virallisia tunnekasvatusmateriaaleja. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisäksi kehittää meidän omia tietoja ja taitoja tunnekasvatuksesta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen käyttämisestä tulevaisuudessa. Tavoitteena on tuottaa helppokäyttöinen tunnekasvatus-materiaalikansio, josta kasvatushenkilökunnan on helppo katsoa materiaali vaihtoehtoja päiväkodille käyttöön tukemaan lasten emotionaalisia taitoja. Opinnäytetyön teoriassa käydään läpi tunnetaitoja varhaiskasvatuksessa, johon kuuluu sosiaaliset taidot, tunne- ja vuorovaikutustaidot, osallisuus sekä kiintymyssuhde. Teoria pohjautuu aiemmin tutkittuun teoriatietoon. Teoriaosuuden jälkeen jatkamme löytämiimme tunnekasvatusmateriaaleihin. Kansiota varten teimme haastattelun Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan yksiköiden kasvatushenkilökunnalle. Haastattelun tarkoituksena oli kartoittaa jo käytössä olevat tunnekasvatusmateriaalit. Kansioon tuli esittely virallisista tunnekasvatusmateriaaleista, joita Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan yksikön päiväkodeilla ei ole vielä käytössä. Asiasanat: sosiaaliset taidot, tunne- ja vuorovaikutustaidot, osallisuus, kiintymyssuhde, varhaiskasvatus; The meaning of this thesis is to introduce new official empathy materials to the Kindergarten Department of the Mannerheim League for Children's welfare. The meaning of the thesis is to develop our own knowledge and skills in emotional education and the use of emotional and interaction skills in the future. The aim is to produce an easy-to-use emotional material folder, from which the staff can easily look at material options for day care to support children's emotional skills. The theory part of the thesis goes through state of the art skills in early childhood education which includes social skills, emotional and interaction skills, involvement and accection. The theory is based on previously studied theoretical knowledge. After the theoretical part, we will continue to emotional education materials we have found. For the cover we interviewed the staff of Kouvola units of the Mannerheim League for Children. The aim of the interview was to identify the existing emotional education materials already in use. The cover was presented with official empathy for materials that have not yet been used by the Kouvola unit of the Mannerheim League for Children. Key words: Social skills, emotional and interaction skills, participation, attachment, early childhood education

  0 0

  Sukupolvet ylittävä yhteistoiminta yksinäisyyden ehkäisyn keinona : Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hanke Vesalainen, Hanna; Herranen, Hanna-Mari Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla oli sukupolvet ylittävästä toiminnasta. Tarkoituksena on siirtää tätä saamaamme tietoa opinnäytetyöstä eteenpäin tulevaisuuden hankkeille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tutkimuksen toteutimme laadullisena tutkimuksena ja aineiston keräsimme teemahaastattelun keinoin. Haastattelimme yhteensä kuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaista Lahden sekä Hollolan alueella. Nämä ammattilaiset tekevät yhteistyötä toimeksiantajamme Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n kanssa ja erityisesti heidän Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hankeen kanssa. Opinnäytetyömme teoriapohja koostuu seuraavista teemoista: ikääntyneen yksinäisyys ja sukupolvet ylittävä toiminta. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että ikääntyneiden ja lasten välisille ylisukupolvisille yhteistoimintahetkille olisi tarvetta ja ne toisivat ikääntyneille helpotusta yksinäisyyteen. Tärkeää on kuitenkin huomioida lasten valmius tällaisia hetkiä suunnitellessa.; The purpose of our thesis was to find out what kind of experiences the professionals in the social and health care sector have about cross-generation interactivity. Our goal was to transfer the information that we acquire during doing this thesis, to future projects and social and health care sectors professionals. The research is done in qualitative research and we collected the material through interviews. We interviewed a total of six social and health care professionals in Lahti and Hollola region. These professionals co-operate with our commissioner Päijät-Hämes Social and Health Security Association, and especially with “Kohti arjen hyvinvointia” -project. The theoretical base of our thesis consist of the following themes: loneliness of elderly people and cross generational activity. Results of our thesis and research show that there is need for cross generation activities between the elderly and the children. These activities would lower the elderly peoples feeling of loneliness. However, it is important to take into account children’s preparedness when planning such moments and activities.

  0 0

  Sosiaalisen median aiheuttamat riskit nuoren kasvulle ja kehitykselle : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus Vihavainen, Julia; Ranne, Oona Opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen median aiheuttamia riskejä nuorelle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä lastensuojelun työntekijöiden ymmärrystä sosiaalisen median mahdollisista riskeistä nuoren kasvulle ja kehitykselle. Tavoitteena oli ottaa selvää sosiaalisen median aiheuttamista riskeistä nuorelle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi pienryhmäkoti Venla ja kohderyhmänä alle 18-vuotiaat nuoret. Teoriaosuudessa käsiteltiin nuoruutta kehitysvaiheena, sosiaalista mediaa käsitteenä, nuoria sosiaalisen median käyttäjinä, ja sivuttiin suosittuja sosiaalisen median palveluita sekä käytiin läpi sosiaalisen median haitallisuutta nuorille. Opinnäytetyön teoriaperustassa kuvattiin lisäksi lastensuojelulaitosta kasvuympäristönä ja tuotiin esille aikuisen tuen tärkeyttä sosiaalisen median maailmassa. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistot haettiin kirjallisuushakuna seuraavista tietokannoista: Melinda, Arto, Google Scholar ja Sage Journals. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin kahdeksan tutkimusta, joista kolme olivat pro graduja ja viisi tutkimusartikkeleita. Aineisto analysoitiin teemoittelua hyödyntämällä. Sosiaalisen median todettiin aiheuttavan riskejä nuorelle. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena ilmeni, että keskeisimmät sosiaalisen median aiheuttamat riskit liittyvät riippuvuuteen ja liikakäyttöön, kiusaamisen ja vihapuheen kohteeksi joutumiseen, yksityisyyden vaarantumiseen, itsetunnon alenemiseen sekä ulkonäköpaineisiin.

  0 0

  Voimavaraistava työilmapiiri : Ikääntyneiden palvelukeskuksen hoitohenkilökunnan työtyytyväisyys Heino, Katja Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Päijät-Hämeessä sijaitsevan ikääntyneiden palvelukeskuksen hoitohenkilökunnan työilmapiirin tilaa. Työilmapiiriä tarkastelevalle työtyytyväisyyskyselylle sekä tutkimukselle oli tilaus, sillä vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu tässä laajuudessa. Tavoitteena oli selvittää, mihin osa-alueisiin henkilökunta oli työilmapiirissään tyytyväisiä tai tyytymättömiä ja löytää kehittämiskohteita sekä voimavaroja. Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä käytettiin työhyvinvoinnin, työilmapiirin ja työtyytyväisyyden teorioita sekä työilmapiirikyselyn aihealueita voimavaralähtöisesti. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia tutkimalla työtyytyväisyyttä muun muassa sosiaalisen toimivuuden näkökulmasta, ja tähän liittyen työtyytyväisyyden osa-alueina tarkasteltiin osallisuutta ja vaikuttamista, vuorovaikutusta, työyhteisöä, työtä ja työmotivaatiota sekä niitä koskevia tekijöitä. Empiirisenä osuutena toteutettuun asennekyselyyn annettiin kahden viikon vastausaika ja se rajattiin hoitohenkilökuntaa koskevaksi kokonaistutkimukseksi. Kyselyssä ei tunnistettavuuden vuoksi tehty eroa sille, mikä työntekijän sukupuoli työyhteisössä oli. Kyselyyn osallistettiin vakituisen henkilökunnan lisäksi yli 4 kuukautta sijaisuutta tehneet työntekijät. Hoitohenkilökuntaa oli yhteensä 122, tutkimukseen vastasi 88 henkilöä. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 72, joka oli kyselyn ensikertalaisuus huomioiden hyvä tulos ja se tuki tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Tulosten perusteella työntekijät olivat työilmapiirissään tyytyväisimpiä osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja työyhteisöön. Tyytymättömimpiä oltiin työhön liittyviin tekijöihin. Opinnäytetyön tärkein havainto oli, että voimavaraistava työilmapiiri syntyy sosiaalisen toimivuuden kautta.; Abstract The purpose of this thesis was to study the state of the work atmosphere of the nursing staff of the service centre for elderly people in Päijät-Häme. There was a demand for a job satisfaction survey, which examines the work atmosphere because the topic had not been examined before in this scope. The purpose was to examine which areas the staff was satisfied or dissatisfied with in their work atmosphere and to find subjects of development and resources. The theories of the welfare at work, work atmosphere, job satisfaction and the subject matters covered in the survey were formed the theoretical frame of reference. Job satisfaction was studied from the point of view of social functioning, including such aspects as involvement and influencing, interaction, work community, the work itself and work motivation. The empirical part of the thesis was a census study, an attitude survey for the nursing staff, where the respondents were given two weeks to respond. To protect identities, gender was not asked in the survey. The permanent staff and the substitutes who had done the work more than 4 months, were participated for to the study. There were altogether 122 in the nursing staff, and 88 persons answered to the survey. The response rate was 72 per cent, which was a good result and it supported the reliability and validity of the pioneer study. On the basis of the research results, the nursing staff was the most satisfied with involvement, interaction and work community. They were the most dissatisfied with factors concerning work itself. On the whole, the most important observation was that the empowering work atmosphere is based through a positive social functioning.

  0 0

  Voimaleijonan onnistumisopas : Toimintamalli ratkaisukeskeisten menetelmien käytöstä osaksi päiväkodin arkea Kuivalainen, Camilla; Storlöpare, Jenna Opinnäytetyö oli työelämälähtöinen. Työn tavoitteena oli tehdä sähköinen opas ratkaisukeskeisten menetelmien käytöstä päiväkodissa. Opasta on mahdollista hyödyntää kaikissa Lahden varhaiskasvatuksen yksiköissä. Sähköisen oppaan nimeksi tuli Voimaleijonan onnistumisopas. Opinnäytetyö oli laadullinen, ja sen yhteistyökumppanina toimi Lahden kunnallinen Villähteen päiväkoti. Työ antaa tietoa ja ideoita ratkaisukeskeisten menetelmien käytöstä varhaiskasvatuksessa ja parantaa tämän avulla palvelun laatua. Opinnäytetyö on hyvin ajankohtainen, sillä ratkaisukeskeisten menetelmien käyttö varhaiskasvatuksessa on otettu osaksi myös Lahden päivitettyä varhaiskasvatussuunnitelmaa. Opinnäytetyössä selvitimme työntekijöille lähetetyn kyselyn, työntekijöiden tekemien havaintojen ja teemahaastattelun avulla Villähteen päiväkodin tarpeita ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämisestä päiväkodissa. Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että tarvetta on selkeälle, helppokäyttöiselle ja konkreettiselle, lapsilähtöiselle oppaalle. Haasteita koettiin arkisissa tilanteissa, kuten lelujen kädestä ottamisessa, tuuppimisessa ja puremisessa. Opas antaa ratkontamenetelmiä lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Sähköinen opas on hyödynnettävissä heti sen valmistuttua valmiiksi suunniteltujen ja tulostettavan materiaalin avulla. Voimaleijonan onnistumisoppaan tarkoitus on luoda lapseen motivaatiota ja intoa opettelemaan uusia taitoja. Opas on suunniteltu niin, että henkilöstön on helppo lähteä käyttämään menetelmää osana ryhmän päivittäistä arkea. Jatkotutkimusta opinnäytetyömme jälkeen on mahdollista jatkaa esimerkiksi keräämällä määrällisen ja/tai laadullisen tutkimuksen avulla palautetta oppaan käytettävyydestä ja sen mahdollisista hyödyistä, haitoista sekä kehitysideoista Lahden varhaiskasvatuksen työntekijöiltä.; The thesis was work-oriented. The aim of the thesis was to create an electronic guide of the solution-focused method to be used in the early childhood education units of Lahti. The electronic guide was named Voimaleijonan onnistumisopas, Power Lion’s guide to success. The thesis was qualitative and was commissioned by the municipal kindergarten of Villähde, Lahti. The guide will improve the quality of the service with the help of information and new ideas for the use of the solution-focused method in early childhood education. The topic is very current for the solution-focused method has been incorporated into the early childhood education plan of Lahti in August 2017. The purpose of this thesis was to find out the needs of the client for the use of the solution-focused method in the day-care center based on the results of the questionnaire sent to the employees, observations and theme interviews of the employees. The results revealed that there is a need for a clear, easy-to-use and tangible child-oriented guide. Challenges were experienced in everyday situations, such as grabbing a toy from another child, pushing and biting. The guide provides solutions to children's growth and development problems. The electronic guide can be used immediately after it has been completed, using pre-designed and printed materials. The purpose of the guide is to increase a child's motivation and enthusiasm to learn new skills. The guide is designed so that the staff can easily start using the method as part of the daily life of the day-care. Further research can be done, for example, by collecting quantitative and / or qualitative research on the usability of the guide and its potential benefits, disadvantages and development ideas from the employees of early childhood education in Lahti.

  0 0

  Jälkihuollon uomassa : UOMA sosiaalipalveluiden asiakkaiden kokemuksia jälkihuoltotyöskentelystä kouluttautumisen ja työllistymisen näkökulmasta Ampuja, Santtu; Laisi, Kosti Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda toimeksiantajalle, UOMA sosiaalipalveluille, kehittämisehdotuksia jälkihuoltotyöskentelyyn heidän nykyisille sekä entisille asiakkaille suoritettujen haastatteluiden avulla. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää, miten UOMA sosiaalipalveluiden entisten ja nykyisten asiakkaiden jälkihuoltotyöskentelyssä keskityttiin kouluttautumiseen tai työllistymiseen liittyviin asioihin. Tarkoituksena on tuoda esiin haastateltavien jälkihuoltotyöskentelyssä tapahtuneita epäkohtia sekä onnistumisia, jotta jälkihuoltoa voitaisiin jatkossa kehittää entistä tehokkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tiedonkeruumenetelmänä toimi kuusi puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelut toteutettiin aikavälillä 28.2.-23.3.2018. Haastateltavat olivat entisiä ja nykyisiä jälkihuollon asiakkaita, joilla kaikilla on tai on aiemmin ollut asiakkuus UOMA sosiaalipalveluissa. UOMA sosiaalipalveluiden asiakkuudesta huolimatta suurimmalla osalla haastateltavista jälkihuoltotyö on tapahtunut jonkun muun palveluntarjoajan toimesta. Haastatteluista nousi selkeimmin esiin se, että jälkihuoltotyöskentelyssä olisi hedelmällisempää käyttää enemmän resursseja nuoren kanssa sopivan ja motivoivan alan etsimiseen. Useat haastateltavat kokivat, että heidän tilanteeseensa oltiin tyytyväisiä, kunhan he olivat koulussa tai asiakkaana työllistämistä edistävässä palvelussa, vaikkei heillä ollut sisäistä motivaatiota kyseiseen toimintaan. Sopivan alan etsiminen yhdessä nuoren kanssa voisi luoda paremmat mahdollisuudet kestävälle, positiiviselle muutokselle nuoren elämässä.; The purpose of our thesis was to provide our mandator UOMA social services with suggestions for improvement in aftercare through interviews with their current and former clients. The purpose of the interviews was to find out how UOMA social services’ current and former clients aftercare was focused on educational or employment issues. We strive to highlight the faults and successes of the interviewees’ aftercare to get as comprehensive information, how future aftercare could work more efficiently and more customer-oriented. The thesis was conducted as a qualitative research, which consisted of six semi-structured interviews. The interviews took place from 28 February to 23 March 2018. The interviewees were former and current aftercare customers who have or have previously had a customership with UOMA social services. Despite the customership with UOMA social services, some of the interviewees’ aftercare was provided by another service provider. From the interviews, it was most evident that in aftercare work it would be more fruitful to use more resources to find a suitable and motivating field for young people. Many interviewees felt that the aftercare workers were satisfied as long as they were at school or as a customer in the service of promoting employment, even though they did not have internal motivation for such activity. Finding a suitable field together with the client could create better opportunities for sustainable, positive change in the young person's life.

  0 0

  Lempeästi päivähoitoon -opas Kärkölän kunnan varhaiskasvatukseen tuleville perheille Muttilainen, Saara; Ulmala, Anne; Venäläinen, Tiina Opinnäytetyön aiheena oli päivähoidon aloituksen tekeminen sujuvaksi. Tarkoituksena oli lisätä vanhempien tietoisuutta sekä luoda luottamuksellista ja avointa yhteistyösuhdetta vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa opas tukemaan vanhempia lapsen aloittaessa päivähoidossa. Opinnäytetyömme oli toiminnallinen, jonka tuotoksena valmistui opas. Toimeksiantajana toimi Kärkölän kunnan varhaiskasvatus, joten opas tulee työelämän käyttöön. Aineiston keruumenetelmänä käytimme varhaiskasvatushenkilöstön haastatteluja, alan kirjallisuutta sekä perehtymistä muihin vastaaviin töihin. Lapsen siirtyminen päivähoitoon on merkittävä elämänmuutos koko perheelle. Oppaaseen koottiin Kärkölän varhaiskasvatuksen arvoperustaa, osallisuuden merkitystä sekä tietoa lempeän päivähoidon aloituksesta. Oppaassa tulee esille, miten lasta tuetaan muutoksessa ja mistä lapsen hyvä päivä koostuu, myös vuorohoidon aikana.; The topic of the thesis was making the start of day care as smooth as possible. The intention was to increase parents' awareness and to foster a confidential and open co-operation relationship between parents and early childhood educators. The goal of the thesis was to produce a guide to support parents as their child begins day care. The thesis was functional and resulted in a guide. The guide was commissioned by the early childhood department of the municipality of Kärkölä and it will be utilised in actual real world settings. The data consists of research literature, analysis of comparable theses and interviews with early childhood educators. When a child begins day care, it is a major transition for the entire family. The guide is a compilation of the basic values of early childhood education in Kärkölä, the significance of participation and knowledge about how to begin day care in a gentle manner. The guide describes how the child should be supported during the transition and what a good day for the child consists of in regular day care as well as in 24-hour child care.

  0 0

  Vanhempien kokemuksia varhaiskasvatuksen laadusta Kalkkisten päiväkodissa Jokinen, Jasmin Opinnäytetyön aiheena oli varhaiskasvatuksen laadun tutkimus Kalkkisten päiväkodissa vanhempien kokemana. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kalkkisten Palvelukeskuksen päiväkoti. Tarkoituksena oli kartoittaa ja kuvata vanhempien kokemuksia varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kokonaisvaltaisesta laadusta siten, että vanhempien ääni tulisi kuulluksi. Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeiden avulla. Keskeisiksi laadun arvioinnin elementeiksi nousi henkilöstön osaaminen, vaihtuvuus, lapsiryhmän koko, varhaiskasvatusympäristö, vanhempien osallisuus, sekä kasvatusyhteistyö. Varhaislapsuus on merkittävä aika ihmisen elämässä, jossa tapahtuu keskeiset kehitykselliset muutokset ennen kouluikää. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen, sekä yleiseen hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksen laatua tulisi arvioida ja kehittää laadukkuuden jatkuvuuden varmistamiseksi.; The topic of the thesis was the research about early childhood education quality in the Kalkkinen kindergarten from parents’ point of view. The commissioner of the thesis was the Daycare of the Kalkkinen Service Center. The aim was to chart and describe the parents’ experiences of the comprehensive quality of early childhood education and daycare so that the voice of the parents could be heard. The research data of the thesis was collected through questionnaires. Key elements of quality assessment were personnel skills, turnover, size of children’s group, early childhood education environment, parental involment and co-parenting. Early childhood is a significant time in person’s life, where major developmental changes take place before school. High-quality early childhood education can have a positive impact on child growth, development and learning as well as general wellbeing. The quality of early childhood education should be assessed and developed to ensure the continuity of quality.

  0 0

  Musiikki lapsen kasvun ja kehityksen tukena : Alle kouluikäisten kerhotoiminta Huhtanen, Eetu; Hvitsjö, Patrik Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoa musiikista työvälineenä varhaiskasvatuksessa, lapsen kasvun ja kehityksen tukena. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä musiikkikasvatuksellinen opas Launeen perhepuiston kerhotoiminnan työntekijöille. Tavoitteena oli myös selvittää toimeksiantajamme työntekijöiltä musiikkikasvatuksellista taustaa sekä suunnitella ja ohjata viisi musiikkituokiota oppaan tueksi. Oppaan tarkoitus oli antaa toimeksiantajamme työntekijöille varmuutta musiikkituokioiden ohjaamiseen, lapsen kasvua ja kehitystä tukien. Oppaan tavoitteena oli teorian sekä ohjaamiemme musiikkituokioiden esimerkkien avulla antaa vaihtoehtoja, tietoa sekä ideoita musiikkituokioiden ohjaamiseen. Oppaaseen pyrittiin valikoimaan menetelmiä, jotka sopivat lapsiryhmän eri ikäisille lapsille. Opinnäytetyön teoriapohja muodostui käsittelemällä varhaiskasvatusta, lapsen kasvua ja kehitystä, sekä musiikkikasvatusta ja sen vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Näiden lisäksi teoriassa perehdyttiin kehittämistoimintaan ja laadullisiin tiedonkeruumenetelmiin. Menetelmien avulla kerättiin kysely- ja havainnointiaineistoa, joiden pohjalta muodostettiin tavoitteet oppaalle. Saamamme palautteen perusteella selvisi, että ohjaamissamme musiikkituokioissa, ja oppaassa esitellyt menetelmät olivat innostavia, lasten ikätasolle sopivia sekä helposti lähestyttäviä.; The purpose of this bachelor’s thesis was to increase knowledge about music as a tool in early childhood education. The goal was to create a music guide book about music education for the club activity staff of the Laune family park. Another goal was to examine the previous experience the staff had about music education as well as to plan and implement five music sessions to support the guide book. The purpose of the guide book was to give our client’s staff confidence to lead music sessions, while supporting children’s growth and development. Through theory and examples, the goal was to provide alternatives, knowledge and ideas for music sessions. The methods chosen for the book were suitable for children of different ages. The theory part of the thesis covers early childhood education, a child’s growth and development, music education and how music supports a child’s growth and development. In addition, the theory part deals with development work and qualitative data collection methods. Surveys and observations were used to form goals of the guide book. According to the feedback, the music sessions and the methods presented in the guide book were inspiring, suitable for the age group and easy to adopt.

  0 0

  Siili Sateenkaaren digimediakasvatus : Digimediakasvatusviikko Onnelantien päiväkodissa Grönlund, Veera; Pesola, Hanna Opinnäytetyö on toiminnallinen ja aiheena on digimediakasvatus varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena oli toteuttaa osallistava digimediakasvatusviikko, jonka pohjalta luotiin varhaiskasvattajille digimediakasvatus -opas. Tavoitteena oli myös selvittää Onnelantien päiväkodin varhaiskasvattajien mediakasvatustaitoja ja luoda heidän taidoilleen sopiva opas, joka madaltaa kynnystä tarttua digimediakasvatukseen. Aihe on ajankohtainen koska Varhaiskasvatuksen perusteita päivitettiin 2016, ja niissä on tuotu esille mediakasvatusta ja sen tärkeyttä. Onnelantien varhaiskasvattajilta kysyttiin heidän taidoistaan, koulutuksistaan ja kokemuksistaan liittyen mediakasvatukseen. Tämän avulla luotiin pohjaa pidettävälle digimediakasvatusviikolle. Digimediakasvatusviikolla kerättiin havainnointimateriaalia, jonka pohjalta tehtiin opasta. Varhaiskasvattajille tehdystä Google Forms -kyselystä ilmeni, että oppaan täytyisi olla helposti lähestyttävä ja selkeä kirjallisine ohjeineen. Digimediakasvatusviikko suunniteltiin ajalle 03.04 –12.04.2018 sisältäen viisi ohjauskertaa. Toiminta suunniteltiin 5–6-vuotiaille lapsille toteutettavaksi kuuden lapsen ryhmässä kolmea IPadia käyttäen. Digimediakasvatusviikko pohjautui 5–6-vuotiaiden ryhmässä meneillään olevaan Siili -projektiin. Ohjauksissa ja oppaassa seikkailee mukana Siili Sateenkaari -hahmo, joka opastaa lapset digimedian maailmaan. Ohjauskerroilla opeteltiin käyttämään IPadia ja kolmea eri sovellusta lapsilähtöisin keinoin ja leikillisyyden huomioon ottaen.; The Bachelor’s Thesis is functional, and the topic is digital media education in early childhood education. One of the aims is to implement a participatory education week, which will provide a digital media education guide to kindergarten teachers. Another aim is to find out about the media education skills of the kindergarten teachers of the Onnelantie Daycare and to create a suitable guide for their skills, which reduces the threshold for digital media education. The topic is current because the grounds for early childhood education were updated in 2016, which highlighted media education and its importance. The kindergarten teachers of Onnelantie were asked about their skills, training and experiences in media education. This was the fundament for the creation of a digital media education week. During the digital media education week, observational material was collected, by which the guide was done. The Google Forms survey for kindergarten teachers revealed that the guide should be easy to approach and clear with its written instructions. The digital media education week was planned for the period from 03.04 to 12.04.2018, including five educational times. Lessons was designed for children aged 5-6 years in a group of six children using three IPads. The digital media education week was based on the current project about hedgehodges in the 5-6-year-old group. The lessons and guide are adventurous with the Rainbow Hedgehog character, which teaches children to the world of digital media. In lessons children learned to use IPad and three different applications with participatory and playfulness.

  0 0

  Mediakasvatus ja mediakasvatussuunnitelma Kouvolan Käpylän päiväkotiin Muhonen, Riina Opinnäytetyöni aiheena oli mediakasvatus ja mediakasvatussuunnitema Käpylän päiväkotiin. Nykypäivänä mediakasvatuksen toteutus ei ole tarpeeksi kattavaa verrattuna siihen miten suuri merkitys medialla on aikuisten ja lasten elämässä. Mediakasvatus on tärkeä aihe, johon varhaiskasvatuksen tulisi tulevaisuudessa panostaa entistä enemmän. Mediakasvatuksen tarkoituksena on varmistaa lapselle mediataidot, joiden avulla lapsi oppii käyttämään mediaa ja suhtautumaan sen sisältöihin oikealla tavalla kriitisesti. Opinnäytetyötäni varten hankin laadullista tietoa mediakasvatuskyselyn ja teemahaastattelun avulla. Mediakasvatuskyselyn toteutin yhdeksään Kouvolan kaupungin päiväkotiin. Käpylän päiväkodissa toteutetun teemahaastattelun ja mediakasvatuskyselyn sekä teoriatiedon pohjalta tein mediakasvatussuunnitelman Käpylän päiväkodille. Mediakasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea Käpylän päiväkodin työntekijöitä mediakasvatuksen toteuttamisessa. Opinnäytetyöni muodostuu tietoperustasta, mediakasvatuskyselystä ja teemahaastattelusta sekä näiden tulosten analysoinnista, mediakasvatussuunnitelmasta ja pohdinnasta. Nämä osoittavat, että mediakasvatuksella on varhaiskavatuksessa tärkeä rooli. Mediakasvatussuunnitelma antaa työntekijöille uusia ideoita toteuttaa mediakasvatusta lapsille. Mediakasvatussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön tulevaisuudessa kaikissa Kouvolan kaupungin päiväkodeissa.; The subject of this thesis was media education and media education scheme for Käpylä day care center. Nowadays execution for media education is not at the required level considering how much influence media has on children’s and adult’s life. Media education is an important subject in early childhood. In the future, we should invest there even more. Media education helps children to learn media literacy, which teaches kids for critical thinking. This thesis has executed by qualitative research. Sources of information were theme interview and media education questionnaire. Questionnaire was carry out in nine local day care centers in Kouvola. By interviewing the employees in Käpylä day care center and executing questinonnaire and also theory information, I was enable to make media education scheme for Käpylä day care center. The purpose for media education scheme is to help employees to arrange media education for children. This thesis is based on the dialogue between theory, media education questionnaire, theme interview, my own observations and analyzed results. These indicate that media education has an important role in early childhood education. With media education scheme day care center´s employees get new ideas on how to carry out media education for children. In the future, this scheme can be utilized in every local day care center in Kouvola.

  0 0

  Henkilöstön osaamispankki : Työväline osaamisen hallintaan Päijät -Hämeen hyvinvointiyhtymän lapsiperheiden Arjen tuen palveluille Tanskanen, Elina Opinnäytetyö toteutettiin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, lapsiperheiden Arjen tuen palveluiden toimeksiannosta. Sen tavoitteena oli kehittää henkilöstön osaamispankki, johon osaaminen kootaan helposti hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Arjen tuen palveluissa työskentelevät lapsiperheiden kotipalvelu, perheohjaus ja lähityö, joka on ammatillista tukihenkilötoimintaa. Työn tarkoituksena on nostaa henkilöstön osaamisresurssi näkyväksi ja tehostaa ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuutta. Toiminnallisen opinnäytetyön kehittämismenetelmänä käytettiin palvelumuotoilua. Sen avulla Arjen tuen palveluiden henkilöstön kokemukset olivat mukana kehittämistyössä. Palvelumuotoiluprosessi eteni kehittämistehtävän määrittelystä, käyttäjätutkimukseen ja suunnitteluun. Käyttäjätutkimus koostui havainnoinnista, kyselystä, haastatteluista ja muotoiluluotaimista. Suunnitteluvaihe sisälsi erilaisia visualisointeja, brainstorming -työpajan ja prototestauksen. Suunnittelussa huomioitiin lapsiperhepalveluissa vahvasti käynnissä oleva muutos ja sen tarpeet. Tuotos sisältää osaamispankin selkeän rakenteen, jossa palvelumuotoilun avulla muodostetut yläkäsitteet jäsentävät osaamisia. Osaamispankin toiminnallisuuden suunnittelussa pyrittiin huomioimaan eri käyttäjäryhmien tarpeita. Tuotos sisältää lomakkeen, joka toimii osaamispankissa osaamisten keräämisen työkaluna.; This thesis was commissioned by Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Arjen tuen palvelut (Päijät-Häme Joint Authority for Health and Wellbeing, daily life services to support families with children). The objective was to create a layout for a digital competence bank, where the competences of personnel would be easy to find. Arjen tuen palvelut includes home help services for families with children, family guidance and the services of professional support persons.The purpose was to make the competence resources of the personnel visible and to increase the effect of preventive support on families with children. Service design was used as the development method in this functional thesis. The method made the experiences of the personnel part of the development process. The service design process advanced from defining the development challenge to researching of user experience and designing. The user experience research consisted of observation, inquiry, interviews and design probes. The designing stage included visualizations, a brainstorming workshop, and testing of the prototype. The changes taking place in the services for families with children were taken into account in the design process. The output of the thesis is a distinct structure for a competence bank. Using the methods of service design, headlines were formed to classify competence. The needs of different user groups were considered. The output includes a form that will be a tool for collecting knowledge.

  0 0

  Laatukäsikirja Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit R.y Häggblom, Kia Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa laatukäsikirja Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodeille. Kivalakoti tuottaa asumispalveluita ja päivätoimintaa 26 aikuiselle kehitysvammaiselle henkilölle. Laatukäsikirjan avulla oli tarkoitus varmistaa laadukas työskentely ja laadukas palvelujen sisältö sekä asumispalveluissa että päivätoiminnassa. Laatukäsikirja toteutettiin yhteistyössä Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakotien henkilökunnasta koostuvan tiimin kanssa, johon kuului hoitohenkilökuntaa, päivätoiminnan ohjaajia ja sihteeri. Laatukäsikirja laadittiin osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Laatukäsikirja kuvaa hyvin Kivalakotien toimintaa, ja se toimii myös perehdytysoppaana uusille työntekijöille sekä työssä oppimassa oleville opiskelijoille. Laatukäsikirja antaa myös omaisille ja yhteistyökumppaneille hyvän kuvan toiminnan sisällöstä ja laadusta. Osallisuus, itsemääräämisoikeus ja asiakaslähtöisyys näkyvät laatukäsikirjassa ja asukkaiden arjessa. Asukkaat ovat tietoisia oikeuksistaan, ja he voivat vaikuttaa oman arkensa suunnitteluun. Toiminta on asiakaslähtöistä, ja laatukäsikirjan avulla toimintaa voidaan kehittää yhä tasalaatuisemmaksi, osallisuus, itsemääräämisoikeus ja asiakaslähtöisyys huomioiden.; The purpose of this thesis was to create a quality manual for Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit R.y. Kivalakoti provides residential services and recreational activities for 26 adults with intellectual disabilities. The purpose of the quality manual is to secure high-quality practical nursing and recreational guidance. The quality manual was produced in co-operation with personnel from Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit R.y. The team consisted of nurses, recreation leaders and a secretary. The quality manual was produced from the perspective of participation and self-determination using a customer-oriented approach. The quality manual is a comprehensive description of the work done at Kivalakoti, and it also functions as an introduction tool for new staff and students doing their practical training. The quality manual also provides the relatives of the inhabitants and all other partners, with a decription of the content and quality of the services provided by Kivalakoti. Participation, self-determination and a customer-oriented approach can be seen in the quality manual and in the daily life at Kivalakoti. The inhabitants are aware of their rights and have a possibility to have an impact on the planning of their daily life. The activities are customer-oriented, and with the help of the quality manual they can be developed forward, focusing on higher quality, focusing on participation, self-determination and a customer-oriented approach.

  0 0

  Ammatillinen tukihenkilötoiminta lastensuojelun avohuollon tukitoimena : "Olla läsnä ja antaa sitä aikaa" Ojaksela, Tiina Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Sosiaalipalveluiden ja samalla myös lastensuojelun tarve on kasvanut huono-osaisuuden ja syrjäytymisen riskien lisääntymisen vuoksi. Kunnat eivät pysty yksin vastaamaan kasvavaan palveluntarpeeseen, joten täydentäviä lastensuojelun palveluita ostetaan myös yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajilta. Opinnäytetyöni taustalla oli kiinnostukseni työskennellä ammatillisena tukihenkilönä sosiaalipalvelualan yksityisenä yrittäjänä. Kohdeorganisaationa opinnäytetyölleni toimi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Tavoitteena oli kartoittaa ja kerätä tietoa kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän avulla lastensuojelun avohuollon ammatillisen tukihenkilötoiminnan käytännön toteutumisesta sekä kehittämistarpeista Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Empiirisen aineiston keräsin teemahaastattelun avulla alueella toimivilta lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöitä. Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että ostopalveluiden tärkeimmät kriteerit ovat palveluiden hinta-laatusuhde sekä tukihenkilön ammatillinen osaaminen. Tuettavana on useimmiten teini-ikäinen nuori ja ammatillinen tukihenkilö toimii nuoren omana työntekijänä. Ammatillisen tukihenkilön rinnalleen tarvitsee useimmiten lapsi tai nuori, jolla on erityisen tuen tarpeita. Työmuoto tarjoaa tuettavalle myös aikaa ja läsnäoloa. Tuloksista selvisi myös, että ammatillisen tukihenkilön pohjakoulutukseksi riittää sosionomin koulutus, mutta kehittämiskohteena on erityisosaaminen tuettavan yksilöllisen tarpeen mukaan. Empiirisestä aineistosta tuli esille lisäksi sosiaalityöntekijöiden toive oman palvelutuotannon lisäämisestä ja kehittämisestä.; The services of a professional support person are a support measure in non-institutional care services in child protection. The need for social services and at the same time the demand for child protection services increased as a result of the increased risk of being disadvantaged or becoming marginalised in the Finnish society. As municipalities alone are not able to respond to the growing need for services, additional child protection services are being purchased from private and third-sector service providers. This thesis topic was inspired by the author’s interest in becoming a professional support person as a private entrepreneur in the social services sector. The target organisation for the thesis was the health consortium of municipalities in the Päijät-Häme region. The aim was to use qualitative research methods to study the practical realisation as well as development needs of the professional support person services as part of the support measures for child protection in the consortium. Empirical data for the thesis was collected by interviewing social workers employed in the non-institutional care branch of child protection services in the region. The research revealed that the most important criteria for purchasing the services seems to be the quality-price ratio and the professional expertise of the support person. In most cases, the person in need of support is a teenager, and the professional support person works directly as his/her employee. Moreover, a professional support person is most often required for a child or an adolescent in need of special support. Part of the work is to give time and attendance to the person being supported. Although the research showed that a Bachelor of Social Services qualification is sufficient as the basic training for a professional support person, it was also emphasised that the support person’s expertise should be further enhanced by developing special skills required to support the needs of the individual being supported. The empirical data also showed the desire of social workers to increase and develop their own service production.

  0 0

  Pelastakaa Karvamato- Pakohuone ryhmäytymisen välineenä alakoulussa Kiuru, Mira; Lähdeniemi, Marika Tiivistelmä Opinnäytetyö on toiminnallinen. Toiminnallisen osuuden lisäksi opinnäytetyö sisältää pakohuoneen suunnitteluoppaan kouluikäisille. Työelämäyhteistyökumppanina oli Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimi, pakohuone toteutettiin yhdelle alakoulun luokalle. Pakohuoneen suunnittelun ja toteutuksesta saatujen kokemusten pohjalta valmistettiin opas pakohuoneen suunnittelun tueksi. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan ryhmähengen merkitystä luokassa ja sen yhteyttä koulukiusaamiseen. Pakohuone suunniteltiin positiivisen pedagogiikan, elämyspedagogiikan ja leikillisen oppimisen teorioihin perustuen. Toimintaa arvioitiin oppilailta kerätyn palautteen avulla. Pakohuone toteutettiin kahden koulupäivän aikana, luokka osallistui toimintaan neljässä pienryhmässä. Kerätyn palautteen ja havaintojen perusteella pakohuone koettiin hauskana ja ryhmähenkeä vahvistavana toimintana, jossa kaikki pääsivät osallistumaan ongelmien ratkaisuun. Luokan opettaja koki pakohuonetoiminnan sopineen luokalle ja onnistuneen hyvin, mutta koki vastaavan järjestämisen itsenäisesti liian työlääksi. Testiryhmissä pakohuonetta kokeilleet kasvatusalan ammattilaiset näkivät toiminnassa suurta potentiaalia ryhmäytymisen tukemisessa sekä opetuskäytössä. Haasteena pakohuonetoiminnan käyttöönotossa on opettajien työaikaresurssit, jolloin toimintaa on haastavaa järjestää pelkästään koulun omana toimintana. Kehittämisehdotukseksi nousi pakohuonepelien moniammatillinen toteuttaminen yhteistyössä oppilashuoltoryhmän, nuorisotoimen ja kirjaston kanssa. Toimintaa voisi kehittää myös tuotteistamalla valmiita pelipaketteja oppilaitosten käyttöön.; This is a functional thesis. This thesis contained a functional part and a guide for designing an escape room for school children. The co-operation partner was Tuusula childcare and educational department. The escape room was carried out for one class in a primary school. A guide for designing an escape room, was made from the experiences of the designing and producing of the escape room. The theoretical framework described the signification of team spirit in the classroom and it’s connection to school bullying. The escape room was designed based on theories of positive pedagogy, experiential pedagogy and playful learning. The functional part was evaluated from feedback gathered from the students. The escape room was carried out on two schooldays, the class participated in an action sense in four small groups. By gathered feedback and observations, it was found that the event was experienced as a fun and team spirit lifting activity, where everybody was a part of problem solving.The teacher of the class felt that the escape room- activity was suitable for class and succeeded well however he felt that it would be too much effort to organize a similar activity alone. Education professionals who tested the escape room, saw great potential on escape room activity for support groups and educational use. The challenge in implementing escape rooms for school environment, is that it is restricted by resources that teachers can use for education. Lack of resources causes challenges when organizing escape rooms as a school activity. To implement this activity an idea was raised of multi professional co-operation with a pupil welfare group, youth services and library. Escape room activity could be developed by productizing game packages for schools.

  0 0

  Kaikki samalla viivalla : Varhaiskasvatusikäisten yhdenvertaisuuden tukeminen West, Katja; Heikkinen, Hanna-Maija Opinnäytetyö oli toiminnallinen. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten varhaiskasvatuksessa voitaisiin vahvistaa eri sosioekonomisista taustoista tulleiden lasten yhdenvertaisuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota huoneentaulu toimintatavoista varhaiskasvatuksen ammattilaisten käyttöön perheiden tukemiseksi varhaiskasvatuksessa. Kirjallisten lähteiden lisäksi halusimme selvittää, miten yksittäisissä päiväkodeissa oli huomioitu lasten yhdenvertaisuuden kokeminen ja toteutuminen päiväkodin arjessa. Kysyimme asiasta varhaiskasvatuksen henkilökunnalta ja kokosimme vastauksista huoneentaulun. Aihe on merkittävä huono-osaisuuden vaikuttaessa yhä useamman lapsen arkeen, rajaten perheiden mahdollisuuksia tasavertaiseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Aihe on ajankohtainen, koska lapsiköyhyys on kolminkertaistunut viimeisen 23 vuoden aikana. Johtopäätöksenä voimme todeta, että varhaiskasvatuksen muuttaminen maksuttomaksi olisi paras tapa tukea varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuutta. Huoneentauluun olemme koonneet matalankynnyksen tavoitteita.; The thesis was practice-based. The purpose of the thesis was to find out how it would be possible to strengthen equality in early childhood education as children come from different socioeconomic backgrounds. The aim of the thesis was to gather a set of common guidelines on working methods that early childhood education teachers can use for supporting families in daycare. Besides using written sources, the aim was to study how in different day care centers every individual child’s experience of equality is accomplished. We gathered the sticky notes board according to the answers gotten from the daycare centers’ personnel. The topic is significant as disadvantages have an impact on more and more children, thus limiting families' chances at an equal involvement in society. The subject is current because child deprivation has tripled in 23 years. As a conclusion it can be stated that changing early childhood education to free would be the best way to support the involvement of the children. There are easily achieved goals in the sticky notes board.

  0 0

  Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen arkea : Mediakasvatusopas Päiväkoti Teemulaan Helena Tynkkynen, Kaisa; Paavolainen, Ida Opinnäytetyön aiheena oli mediakasvatus osana varhaiskasvatusta. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena. Aihe tuli toimeksiantaja Päiväkoti Teemulalta. Mediakasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatusta nyt ja tulevaisuudessa uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä. Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa mediakasvatusopas ja toimintakortit Päiväkoti Teemulaan ja osallistaa lapset ja varhaiskasvatuksen työntekijät oppaan sisällön tuottamiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä mediakasvatusta Päiväkoti Teemulan toiminnassa, vahvistaa lapsiryhmän osallisuuden tunnetta ja saada oppaasta työntekijöitä parhaiten palveleva kokonaisuus, jotta sitä hyödynnettäisiin tulevaisuudessakin.Päiväkoti Teemulassa järjestettiin mediaviikko, josta saatiin vahvistusta lapsinäkökulman tärkeyteen ja lasten osallisuuden merkitykseen mediakasvatuksessa. Tämän viikon, työntekijöiden toiveiden ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta laadimme mediakasvatusoppaan ja toimintakortit päiväkodilleOpinnäytetyöprosessin tuotos antaa ajankohtaista tietoa mediakasvatuksesta ja toimintakortit mahdollistavat aiheen toteuttamisen varhaiskasvatuksen arjessa. Mediakasvatuksen tuotoksia voidaan hyödyntää luontevasti osana pedagogisen dokumentoinnin reflektiovaihetta ja muokata varhaiskasvatusta lapsilähtöisemmäksi.; The subject of this thesis was media education as a part of children's day at kindergarten. The thesis was made functional. The subject of this thesis was commissioned by kindergarten Teemula. Media education is an important part of early childhood education, it includes in early childhood education plans. The target of the thesis was to produce a media guidebook and activity cards for kindergarten Teemula employees, and involve the children, parents and employees in the process. The purpose was to increase media education in Kindergarten Teemula and increase children`s participation and find out how they like to learn and do things with media. Mediaweek was in a big part of functional thesis. The aim was to get knowledge about children's opinion and to find out what kind of guidebook and activity cards would be the best for the employees as well. Media guidebook and activity cards gives current information about media education and activity cards will ease to include media education in early childhood education. Media products can be used as a part of pedagogical documentation reflecting phase.

older | 1 | (Page 2) | 3 | newer