Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


(Page 1) | 2 | 3 | newer

  0 0

  Alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidon aloitus Paavolan päiväkodissa Värrälä, Ella; Leskinen, Viivi-Maria; Nissilä, Jasmin Opinnäytetyössä tutkimme alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidon aloitusta Paavolan päiväkodissa, Lahdessa. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työntekijöiden ja perheiden näkemyksiä siitä, kuinka he kokivat päivähoidon sen hetkiset aloituskäytänteet ja millaiseksi he toivoisivat niiden kehittyvän. Tämän pohjalta tavoitteenamme oli luoda opas päivähoidon aloituksen tueksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli oppaan myötä luoda perusta yhtenäisempien aloituskäytänteiden muodostumiselle. Lisäksi työn kautta toimme esiin, kuinka lasta ja perhettä voidaan tukea muutoksessa sekä kuinka lapsi saattaa reagoida uuteen elämäntilanteeseen. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Opinnäytetyö tutkimuksen aineiston kerääminen toteutettiin kyselylomakkeilla, joihin vastasivat päiväkodin alle kolmevuotiaiden lasten ryhmien työntekijät sekä kyseisten ryhmien lasten vanhemmat. Kyselylomakkeiden teemoina olivat päivähoidon aloittaminen, aloituskäytänteet ja niiden kehittäminen. Vastauksia kyselyyn saimme vanhemmilta yhteensä 7 ja työntekijöiltä 13. Aineistot analysoitiin teemoittelua ja sisällönanalyysiä käyttäen. Tulosten perusteella voitiin todeta, että aloituskäytänteisiin oltiin suhteellisen tyytyväisiä. Saatujen tulosten kautta kehittämisehdotuksiksi nousivat aloituskäytänteiden sisältöihin liittyvät tekijät. Perheiden ja työntekijöiden vastauksista ilmeni muun muassa tarve pidemmälle tutustumisjaksolle. Molemmat osapuolet painottivat avoimen yhteistyön merkitystä erityisesti päivähoidon aloitusvaiheessa. Opinnäytetyön tulokset ovat hyödynnettävissä toimeksiantajan kehittäessä aloituskäytänteitä.; This thesis studies the beginning of the daycare in groups of under three-year-old children in Paavola daycare, in Lahti. The aim of this study was to find out the opinions and experiences of the educators and the parents on how they feel about the daycare’s current initiation practices and how they would like to evolve them. In addition, we are creating an upgradable written guidebook to support the educators and parents at the beginning of the daycare. The objective of this thesis was to create more unified procedure for the daycare’s initiation practices based on the experiences of the educators and parents. In addition, it was considered how to support the child and the family at the upcoming change and how the child may react to a new life situation. This thesis is a qualitative study. The data of the study was collected with a questionnaire. The questionnaire was meant for the families and educators. The subjects of the questionnaires were the beginning of the daycare, initiation practices and how to improve them. The data, consisting of seven answers from the families and thirteen answers from the educators, were analyzed thematically and by using content analysis. Based on the answers of the study it seems that everyone was quite satisfied with the initiation practices. Development ideas raised by the study were related to the contents of the initiation practices, for example longer excursions. Both of the parties emphasized the significance of the open collaboration, particularly at the beginning of the daycare. The results of this thesis can be used when the daycare is improving their initiation practices.

  0 0

  Uuden työn äärellä : Perehdytyskansio liikuntapäiväkotiin Anttonen, Minna; Heikkilä, Siri; Lavio, Johanna Opinnäytetyömme tarkoituksena oli luoda perehdytyskansio yksityiseen liikuntapäiväkotiin. Perehdytyskansion tarkoituksena on toimia perehdytyksen apumateriaalina ja tukea työntekijöiden työhyvinvointia tarjoamalla muun muassa työn turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset heti perehtymisen alussa. Tavoitteena oli tehdä kansiosta mahdollisimman selkeä ja helppolukuinen sekä helposti päivitettävä. Perehdytyskansion sisältö laadittiin yhdessä päiväkodin johtajan kanssa, ja hänen toiveestaan siitä rajattiin pois päivähoidossa toteutettavan varhaiskasvatustyön teoreettinen sisältö. Tämän rajauksen myötä halusimme keskittyä luomaan perehdytyskansion sisällöstä mahdollisimman helposti omaksuttavan, jotta sisällön oppiminen ja muistaminen olisi helpompaa. Perehdytyskansion ulkoasun suunnittelussa saimme käyttää omaa luovuuttamme, ja siihen otimme vaikutteita toimeksiantajan verkkosivujen ilmeestä. Perehdytyskansion arviointiin osallistettiin koko toimeksiantajan kasvatustiimi, ja arviointi päädyttiin toteuttamaan kyselylomakkeen avulla. Arviointikyselyssä keskityttiin perehdytyskansion sisältöön ja ulkoasuun, jotta pystyimme arvioimaan opinnäytetyöllemme laadittujen tavoitteiden toteutumista. Arviointikyselyllä saatu palaute oli pääosin positiivista. Vastausten perusteella kansion sisältöön olisi haluttu tehdä joitakin lisäyksiä, mutta niitä ei voitu alkuperäisen rajauksen puitteissa toteuttaa. Kyselyn vastausten perusteella perehdytyskansion ulkoasu viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa.; The function of this thesis was to create an orientation folder for a private physical education day care centre. The orientation folder is intended to work as a helpful material for orientation and support workers well-being by providing, for example, guidelines for work safety immediately at the beginning of orientation. The goal was to make this orientation folder as clear as possible and easy to read and update. The content of this folder was created together with the leader of the day care center in question. Her wish was that there would not be any theoretical information about early childhood education. Due to this limitation, it was decided that the thesis would concentrate on making this orientation folder easy to assimilate which would make the content easier to learn and remember. The mandator of the thesis did not make any requirements on the layout of the orientation folder. The final layout was influenced by the looks of the mandator’s website. For evaluation of the orientation folder, everyone from the mandator’s education team were taken along. The evaluation was carried out with a questionnaire. The questions of this questionnaire focused on the content and the layout of orientation folder. The purpose of the questionnaire was to evaluate our thesis goals with the received answers. The feedback on the orientation folder was mainly positive. Based on the answers, the education team would have liked to make some changes in the orientation folder. This wish could not be fulfilled because of the original limitation of the mandator. The final form of the orientation folder was finished according to the answers of the questionnaire.

  0 0

  ”Se oma lapsi, miten erityinen ja tärkeä se on jokaiselle” : ADHD-lasten vanhempien kohtaaminen päiväkodissa vanhempien näkökulmasta Sarka, Erika; Suhonen, Nina Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä varhaiskasvattajien ymmärrystä ADHD-lapsien vanhempien kohtaamisesta päiväkodissa. Tavoitteena opinnäytetyössä oli tuottaa tietoa ADHD-lasten vanhempien kokemuksista päiväkodissa tapahtuneesta kohtaamisesta varhaiskasvattajien kanssa. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat, miten ADHD-lapsien vanhemmat kokevat, että heidät on kohdattu päiväkodissa sekä miten ADHD-lapsien vanhempien kohtaamista tulisi kehittää vanhempien näkökulmasta. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, ja sen taustalla on fenomenologinen lähestymistapa. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Haastatteluihin osallistui kolme Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella asuvaa vanhempaa, joilla oli esikoulua, ensimmäistä tai toista vuosiluokkaa käyvä ADHD-diagnoosin saanut lapsi. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina syksyllä 2017. Analyysimenetelmänä on käytetty teemoittelua. Tulosten perusteella ADHD-lasten vanhempien kokemukset päiväkodissa tapahtuvasta kohtaamisesta olivat yksilöllisiä. Jokaisella vanhemmalla oli vaihtelevasti positiivisia ja negatiivisempia kokemuksia kohtaamisesta. Tuloksista ilmeni, että vanhempien kokemuksiin vaikuttivat ensimmäiset kohtaamiset, kohtaamisen perusteet, kasvattajien toiminta ja ammatillisuus. Tulosten avulla saatiin selville, että ADHD-lasten vanhemmat haluaisivat, että heidät kohdattaisiin yksilönä ja heidän lapsiinsa suhtauduttaisiin välittävästi ja ymmärtäväisesti. Vanhemmat toivoivat, että kohtaamisessa otettaisiin huomioon ylivilkkaus tai ADHD- ja ADHD-vanhemmuus. Kasvattajilta odotetaan vuorovaikutustaitoa, ammattitaitoa sekä käytöstapoja. Opinnäytetyön tulokset eivät ole yleistettävissä haastateltavien vähäisen määrän vuoksi. Tulosten tavoitteena on lisätä varhaiskasvattajien ymmärrystä ilmiöstä sekä herättää pohtimaan omia ennakkoluulojaan ja käsityksiään.; The purpose of the thesis was to increase understanding of the early childhood educators about encountering parents of ADHD children in a kindergarten. The aim was to provide information on the experiences of the parents of ADHD children when encountering early childhood educators in the kindergarten. The research questions were how the parents of ADHD children feel that they have been encountered in the kindergarten and how these encounters should be developed from the parents' point of view. The thesis is a qualitative research and is based on a phenomenological approach. The data collection was carried out as a theme interview. Three parents, who are living in Päijät-Häme and Uudenmaa and had pre-school children, on the first and second grades diagnosed with ADHD, participated to the interviews. The interviews were conducted as individual interviews in the autumn of 2017. The analytical method has been the use of theme-based technique. Based on the results, the experiences of the parents of ADHD children were individual. Each parent had positive and negative experiences of encountering to varying degree. The results showed that the experiences of the parents were affected by the first encounters, interactivity in the encounter, the behavior of educators and professionalism. The results found that the parents of ADHD children would like to see that they are encountered as an individual and their children are faced with care and understanding. The parents hoped that ADHD and ADHD parenthood would be taken into account in the encounter. Interpersonal and professional skills, as well as, manners are expected from educators. The results of the thesis are not generalizable due to the small number of interviewees. The purpose of the results is to increase the understanding of the early childhood educators about the phenomenon and to make them think about their own prejudices and perceptions.

  0 0

  Vieras- ja monikielisten lasten suomen kielen kehityksen tukemisessa käytettävät pedagogiset menetelmät : Alle esiopetusikäisten lasten ryhmissä työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien näkökulma Virolainen, Mira; Linna, Taiju Opinnäytetyö tehtiin Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalveluille. Sen aiheena on vieras- ja monikielisten lasten suomen kielen kehityksen tukemisessa käytettävät pedagogiset menetelmät. Toimeksiantajana toimi Lahden kaupunki. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten eri pedagogisia menetelmiä ja järjestelyjä hyödynnetään vieras- ja monikielisten lasten suomen kielen kehityksen tukemisessa. Tutkimus rajattiin neljään päiväkotiin, joissa on prosentuaalisesti eniten vieras- ja monikielisiä lapsia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa vieras- ja monikielisten lasten suomen kielen kehityksen tukemisessa käytettävien pedagogisten menetelmien hyödynnettävyydestä ja toimivuudesta. Opinnäytetyö on toteutettu laadullisen, eli kvalitatiivisen opinnäytetyön menetelmien mukaisesti. Aineistonkeruumenetelmänä oli sähköinen kyselylomake. Opinnäytetyön avulla saimme selville, että suomen kielen kehitys kuuluu päiväkodeissa laajasti kaikkeen toimintaan, ja sitä toteutetaan arjen tilanteiden lomassa. Kielen kehityksen tukemiseen liittyy monia pedagogisia keinoja, mutta paljon vieras- ja monikielisiä lapsia sisällään pitävissä ryhmissä suomen kielen kehitys koetaan myös haastavana. Opettajat pyrkivät parhaansa mukaan vastaamaan vieras- ja monikielisten lasten suomen kielen kehityksen tarpeisiin.; This thesis was made for early childhood education services of city of Lahti. The topic of the thesis is the pedagogical methods used in the support of the development of Finnish language with foreign-language and multilingual children. The mandator was city of Lahti. The aim of this thesis was to clarify how different pedagogical methods and arrangements are used in support of the development of Finnish language with foreign-language and multilingual children in early childhood education. The research was restricted to four kindergartens with the highest percentage of foreign-language and multilingual children in city of Lahti. The purpose of the thesis was to produce information about the usefulness and functionality of the pedagogical methods used in development of Finnish language with foreign-language and multilingual children. This thesis was executed by using qualitative research methods. The method of collecting information was an online inquiry. With this thesis we uncovered that the development of the Finnish language is a part of all activites and is fulfilled in day-to-day action in kindergartens. The execution of support of the development of the Finnish language is performed with multiple pedagogic methods but is also considered as a challenge in groups with a lot of foreign-language and multilingual chrildren. Teachers do their best to react to the needs of development in the Finnish language with foreign language children.

  0 0

  Luonto kutsuu Tiirismaalle : Selvitys Mennään metsään -hankkeelle Kivimäki, Mari; Eloranta, Elina Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Mennään metsään -hankkeelle Hollolan kunnassa sijaitsevan Tiirismaan luontoalueen vetovoimatekijöitä.Toimeksiantajan Mennään Metsään -hankkeen tarkoituksena on hyödyntää selvityksen tuloksia Tiirismaan luontoalueen vetovoimatekijöistä yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa tehtävässä aluekehittämistyössä. Selvityksessä tuodaan myös yleisempään tietoisuuteen luonnon hyvinvointivaikutukset hyvän elämän kokemisessa. Opinnäytetyössä käytettiin laadullista lähestymistapaa ja selvitettiin vetovoimatekijöitä haastattelemalla Tiirismaan alueen luonnossa liikkujia.Tuloksissa keskityttiin kerättyyn kokemukselliseen aineistoon ja pyrittiin sen todelliseen kuvaamiseen reflektiivisen ajatteluprosessin kautta. Aineisto luokiteltiin haastattelujen pohjalta etsimällä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, saaden näin tiivis kuva aineistosta. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti huomioimalla opinnäytetyön keskeiset käsitteet: luontokokemukset, mielipaikat ja osallisuuden kokemukset sekä niiden pohjalta tehdyt kehittämisideat.; The aim of the thesis was to clarify the factors of attraction in the nature area of Tiirismaa for the Mennään metsään project. The commissioner of the thesis Mennään metsään project is going to utilize the results of the thesis in co-operation with the commune of Hollola, in order to develop the area of Tiirismaa.The thesis also aims to highlight the well-being effects of nature in experiencing good life. A qualitative approach was used throughout the thesis in finding out the factors of attraction by interviewing people who were already enjoying the area of Tiirismaa. The results concentrate on the gathered,experiencebased material with the intent of describeing the findings as real as possible by using a reflective thinking process. The material was classified according to similarities and differences in the interviews, thus presenting a focused picture of the material. The obtained results can be utilized in various ways by taking into consideration the basic concepts of the thesis, such as experiencing nature, favourite places and the way people feel about their own impact on nature as well as the developing ideas based on them.

  0 0

  Yhteisöstä voimaa arkeen : Ryhmätoiminnan aloitus Lepolan Senioritaloilla Koivuniemi, Julia; Lankinen, Karita Opinnäytetyömme tavoitteena oli suunnitella ja aloittaa ryhmätoiminta Lepolan senioritaloilla. Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Lahden vanhusten asuntosäätiö. Työn tarkoitus oli järjestää Lepolan senioritalojen asukkaille osallistavaa toimintaa asukkaiden yhteisellä kerhohuoneella. Työmme tavoitteena oli kartoittaa Lepolan senioritalojen asukkaiden toiveita yhteisöllisestä toiminnasta sekä saada asukkaat osallistumaan ohjaustuokioihimme. Ohjaustuokioiden kautta tarkoituksemme oli ehkäistä yksinäisyyttä sekä lisätä hyvinvointia ja osallisuutta. Tarkoitus oli, että yhteisöllinen toiminta jäisi ohjaustemme jälkeen pysyväksi osaksi Lepolan senioritalojen arkea asukkaiden omaehtoisen toiminnan tai asukasohjaajan avulla. Opinnäytetyömme koostuu alkukartoituksesta, suunnitelmasta, toiminnallisista ohjauksista sekä kirjallisesta raportista. Opinnäytetyön raportissa teorian pääpaino oli ikääntymisessä, yksinäisyydessä, osallisuudessa ja ryhmätoiminnassa. Opinnäytetyömme tuotti kahdeksan ohjaustuokiota senioritalojen yhteisellä kerhohuoneella. Opinnäytetyömme tuloksena toimi ohjauksiin osallistuneiden henkilöiden palaute ja tekemämme havainnot. Osallistujat antoivat palautetta siitä, miten virkistävää on, kun viikoittain on ollut odotettavissa itselle mielekästä toimintaa. Teimme huomioita siitä, että myös osallistujien kehonkieli kertoi toiminnan rentoudesta ja mielekkyydestä. Opinnäytetyö tuki meidän ammatillista osaamistamme ja antoi toimeksiantajalle tietoa asukkaiden aktiivisuudesta ja toiveista toiminnan jatkon suhteen.; The goal for the thesis was to plan and start group activities in Lepola’s senior houses. The commissioner of the thesis was Lahti Foundation of Housing and services for the Elderly. The meaning of the thesis was to organize participative activity sessions at the common clubroom in Lepola. The goal was to survey what the residents wished from the activity sessions and get the residents to participate in them. The aim of the sessions was to prevent loneliness as well as increase well-being and participation. The meaning was that the activity would become part of the residents’ lives either with the help of the residents themselves or their counselor. The thesis includes the survey, the plan, the activity sessions and a written report. The theory focuses mainly on ageing, loneliness, participation and group activity. The thesis produced eight activity sessions in the common clubroom. The participants’ feedback and the observations of the writers worked as the result of the thesis. The participants found the sessions refreshing and meaningful. The thesis supported the occupational growth of the writers and gave the Lahti Foundation of Housing and services for the Elderly information about the residents’ activity and hopes for the continuation of the activities

  0 0

  Lapsen osallistaminen varhaiskasvatuksessa toimintaa ja liikuntaa suunniteltaessa Rajala, Tuuli; Matikainen, Maija; Pöyhönen, Marika Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka lapsen osallisuus on otettu huomioon Villa Piiparin päiväkodissa sekä miten ja millä keinoin lapsen osallisuutta lähdetään toteuttamaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Selvitimme minkälaisia toimintamalleja voisi hyödyntää osallistavampaa sekä, lapsilähtöistä toimintaa suunniteltaessa. Tarkoituksena opinnäytetyössä oli lapsen osallisuuden vahvistaminen sekä kehittäminen ja liikkuvamman arjen edistäminen. Opinnäytetyö rajattiin Villa Piiparin päiväkotiin, joka sijaitsee Lahdessa. Teoriapohja opinnäytetyössä rakentui varhaiskasvatuksen, osallisuuden ja liikunnan sekä näiden aihepiirien käsitteiden ympärille. Varhaiskasvatus määritellään uuden 1.8.2017 voimaan tulleen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä varhaiskasvatuslain valossa. Työssä pohditaan osallisuutta yleisesti sekä lapsen näkökulmasta. Osallisuuteen on liitetty myös havainnoinnin sekä yhteisöllisyyden merkitys. Opinnäytetyössä huo- mioitiin liikunnan merkitys lapsen kehitykselle ja kasvulle sekä Ilo kasvaa liikkuen – ohjelma. Toiminnallisen opinnäytetyön aineistona on laadullinen tutkimus, joka perustuu Villa Piiparin lastentarhanopettajille tehtyyn ryhmäteemahaastatteluun sekä tutkittuun teoriatietotoon. Haastattelu antoi tietoa jo käytössä olevista osallistamisen keinoista ja siitä, kuinka osallisuus koetaan Villa Piiparissa. Haastattelun sekä teoriatiedon avulla koottiin lasten osallisuutta edistäviä toiminta- ja ajatusmalleja.; The aim of this thesis was to find out how children's participation has been considered in the Villa Piipari daycare. The target was also to receive data on how children's participation will be implemented in accordance with the new National Core Curriculum for Pre-primary education. The study also examines what kind of varieties of operational models could be used when planning more inclusive and child-centered activities. The purpose of this thesis was to strengthen and improve the children's participation. The purpose was also to increase the amount of physical activity in everyday life. Our thesis is based to the Villa Piipari daycare, located in Lahti. The theoretical background of the thesis is based on the concepts of early education, participation and exercise. Early childhood education was defined according to the Early Childhood Education Act and National Core Curriculum for Pre-primary education, which came into effect August 2017. In this thesis, participation is consider in general and from a children’s point of view. Observation and communality in participation has also been included. The importance of physical activity for children and growth has been studied in this thesis. The Joy in Motion programme is also presented in this thesis. This thesis is a qualitative study. As data sources, we used a focused interview with Villa Piipari kindergarten teachers and studied theories. Through the interview, we learned how kindergarten teachers are experiecing participation and what kind of methods of inclusion they already use in Villa Piipari. With the help of the interview and theoretical knowledge, we started to collate operating models and paradigmas, which promote children ́s inclusion.

  0 0

  Omaohjaajan rooli kotoutumisen tukena Hartolan ryhmäkoti ry:n perheryhmäkodissa Kääriäinen, Hanna; Meder, Emmi; Takala, Jere; Tanttu, Essi Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää omaohjaajamenetelmää entistä näkyvämmäksi ja selkeämmäksi Hartolan ryhmäkoti ry:n perheryhmäkodissa ja laatia työntekijöille suuntaa antava ohjeistus omaohjaajuudesta sekä eri keinoista nuoren kotouttamisen tueksi. Omaohjaajatyömenetelmän käyttö on erittäin tärkeä osa alaikäisen ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten kotouttamisprosessia. Omaohjaajalla on merkityksellinen vaikutus tukiessa traumatisoitunutta lasta kohti turvallista ja tasapainoista elämää. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kirjallinen omaohjaajatyön ohjeistus kotoutumisen tukemiseksi Hartolan perheryhmäkodille. Selvitimme, mitkä ovat omaohjaajan tehtävät, mikä on omaohjaajan rooli ja merkitys sekä mitkä periaatteet ohjaavat omaohjaajatyöskentelyä. Opinnäytetyömme on toiminnallinen, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin sähköistä kyselyä. 15:lle Hartolan ryhmäkoti ry:n perheryhmäkodin työntekijälle lähetettiin sähköinen kysely lokakuussa 2017 ja vastauksia saimme määräaikaan mennessä 10. Kyselyn tulokset osoittivat, että omaohjaajatyö Hartolan ryhmäkoti ry:n perheryhmäkodissa on suhteellisen hyvällä pohjalla, mutta menetelmän kehittämiselle ja selkeyttämiselle oli silti edelleen tarvetta. Työntekijöillä oli melko samansuuntaiset näkemykset omaohjaajatyön tärkeydestä ja tavoitteista, mutta työtä toteutetaan hyvin eri tavoin tai sille koettiin olevan liian vähän aikaa. Tässä opinnäytetyössä annettujen kehittämisehdotusten pohjalta perheryhmäkodin työntekijät pystyvät määrittelemään omaohjaajatyölle nykyistä selkeämmät raamit, joiden avulla työtä saadaan johdonmukaisemmaksi ja tasavertaisemmaksi.; The purpose of this thesis was to develop the tutor method and make it more evident and clearer in the family group of the Hartola group home. The aim was also to formulate a guideline for the employees, as well as various means in supporting the integration of young people. The use of a tutor method is a very important part of the integration process for unaccompanied minors asylum seekers who have come to Finland. Tutorship is a significant effect on supporting a traumatized child towards a safe and balanced life. The aim of the thesis was to create written tutorship instructions to support integration the Hartola family group home. The thesis succeeded in clarifying the duties of the tutor, what the role and significance of the tutor are and what principles guide the tutorship work. This thesis is a functional study in which an electronic questionnaire was used as the material collecting method. An electronic survey was sent to 15 employees at the Hartola Group House in October 2017 and 10 of which were returned by the deadline. The results of the survey showed that tutorship work at the Hartola group home was relatively good, but there was still a need to develop and clarify the method. Employees had quite similar views on the importance and goals of tutorship, but they felt that the work was carried out in different ways or that there was too little time to do it. Based on the development proposals given in this thesis, the employees of the family home team can define clearer frameworks for tutorship work to make it more coherent and equal.

  0 0

  Lapsilähtöinen pedagogisen toiminnan arviointi : ohjeistus palautetaulun ja kuvien käyttöön toiminnallisessa palautteenkeruussa Lahden Montessori-leikkikoulussa Lankinen, Mia Lapsen osallisuus ja aktiivinen toimijuus varhaiskasvatuksen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa ovat ajankohtaisia asioita tämän päivän varhaiskasvatuksessa. Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytykset löytyvät aikuisten ja lasten välisestä vuorovaikutuksen tasapainosta sekä aikuisen roolin tärkeyden ymmärtämisestä osallisuuden mahdollistajana. Toiminnallisen opinnäytetyöni raportti kuvaa kehittämishanketta, joka toteutettiin Lahden Montessori-leikkikoulussa. Työn tavoitteena oli kehittää henkilökunnan käyttöön lapsilähtöinen palautemenetelmä sekä ohjeistus menetelmän käyttöä varten. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastelin teoreettisena viitekehyksenä toimivia käsitteitä sekä toimeksiantajan toteuttamaa montessoripedagogiikkaa. Kehittämismenetelmien käsittelyosuudessa tarkastelin keskeisiä kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmiä, joita olivat kokeilu, arviointi, havainnointi ja dokumentointi. Prosessia kuvaan konstruktivistista kehittämismallia soveltaen. Kokeilusta ja arvioinnista syntyneitä havaintoja ja tuloksia esitellään myös toteutusosiossa. Valmis tuotos perustuu valitsemillani kehittämismenetelmillä saatuihin tietoihin siitä, millainen lapsilähtöisen ja toiminnallisen palautteenkeruun tulee olla. Kokeilun ja arvioiden pohjalta voidaan todeta, että tuotoksena syntynyt palautetaulu sekä Palautetaulun ja kuvien käyttö pedagogisen toiminnan arvioinnissa -ohjeistus toimivat käytännössä hyvin. Tämän perusteella voidaan todeta, että työn tavoite ja tarkoitus lapsilähtöisen arvioinnin toteuttamiseksi ovat toteutuneet. Palautetaulua voidaan hyödyntää monenlaisten varhaiskasvatustoimintojen ja asioiden arvioinnissa.; Child involvement and active agency in the development, planning and implementation of early childhood education are topical issues in today's early childhood education. The preconditions for quality of early childhood education can be found in the interaction between adults and children and the understanding of the importance of adults role as a facilitator of inclusion. My functional thesis report describes a development project that was carried out at Lahti's Montessori playschool. The aim of the thesis was to develop a child-oriented method for the educators and guidance for feedback evaluation. In the theoretical part of the thesis, I was surveyd theoretical reference framework and the montessorpedagogy. In the processing method, I examined key development and acquisition methods, such as experimentation, evaluation, observation and documentation. Process description to the image using a constructivist model. The observations and results of experimentation and evaluation are also presented in the implementation section The finished output is based on the data that I have chosen as a development method for what kind of child-oriented and functional feedack should be. Based on the experiment and the estimates, it can be stated that the output Using the feedback panel and images in evaluating pedagogical activity -guide worked well in practice. On this basis it can be concluded that the goals and purpose of the work for the implementation of child-centered evaluation have been realized. The feedback panel can be used to evaluate a wide range of early childhood education activities and issues.

  0 0

  5. luokkalaisten kokemuksia viestinnästä sosiaalisessa mediassa ja toimintaideoita kiusaamiseen puuttumiseksi Nurmela, Linda; Vehviläinen, Oona Opinnäytetyössä tutkittiin Möysän ja Kirkonkylän koulujen viidennen luokan oppilaiden kokemuksia viestinnästä sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää haastattelemalla, mitä oppilaat sosiaalisessa mediassa viestivät, minkälaisissa viestintäpalveluiden ryhmissä he ovat mukana ja miten ryhmät muodostuvat. Tavoitteena oli kehittää toimintaideoita sosiaalisen median viestintäpalveluiden kautta tapahtuvaan kiusaamiseen puuttumiseksi oppilaiden näkökulmasta. Lisäksi opinnäytetyössä esiintyy oppilaiden kokemuksia liittyen viestinnän sävyeroihin ja epäasialliseen viestintään. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää koululaisten sosiaalisten suhteiden muodostumista ja vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa Lahden kaupungin hyvinvointiryhmän kehittämistyön tueksi. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Aineistonkeruu tapahtui teemahaastattelun avulla. Haastatteluiden teemat ja teemoihin liittyvät kysymykset oli mietitty etukäteen, mutta haastattelutilanteessa kysymysten järjestystä oli mahdollista muuttaa. Kokonaisuus muodostui kolmesta teemasta, joiden alla oli yhteensä 11 kysymystä ja yksi Case-työskentely. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, jolloin kummastakin luokasta muodostettiin neljä ryhmää. Tutkimukseen osallistui yhteensä 41 oppilasta, 18 Kirkonkylän koulusta ja 23 Möysän koulusta. Haastattelut litteroitiin ja analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Tulosten perusteella voidaan todeta, että oppilaat käyttävät sosiaalisen median viestintäpalveluista eniten WhatsAppia. Ryhmien muodostumisessa ei ollut selkeää tapaa, mutta niitä muodostetaan huvikseen tai tietyn tarkoituksen mukaan. Viestien sisältö koostuu kuvista, teksteistä ja videoista. Oppilaiden kokemuksien perusteella nettikiusaamista esiintyy vähän, mutta väärinymmärryksiä sen sijaan enemmän. Kiusaamistilanteissa eniten luotetaan opettajaan ja omiin vanhempiin, oppilaat nostivat esiin myös poliisin roolin. Opinnäytetyön tulokset ovat Lahden kaupungin itäisen palvelualueen hyvinvointiryhmän ja koulujen opettajien hyödynnettävissä.; This bachelor’s thesis deals with fifth graders’ experiences of communication in social media. The aim of the study was to discover what kind of content the students share in communication applications, what kind of communication groups they use and how those groups are formed. In addition, the aim was to develop ideas from students’ perspective on how to intervene in cyberbullying. The thesis contains the students’ experiences of misunderstood messages and inappropriate behavior in communication groups. The objective was to acquire knowledge about the formation of social relations and interaction in social media. The study was conducted in order to support welfare work among children and adolescents in Lahti. The thesis was done using qualitative methods of research. The data of the study was collected with theme interviews. There were three themes, and 11 questions and one case study for each theme. The interviews were carried out as group interviews. Four groups were formed from each class. A total of 41 students participated in the study, 18 students from school Kirkonkylä and 23 students from school Möysä. The research showed that the most common application to use is WhatsApp.There is no specific pattern for forming groups. The groups are formed for pleasure or in order to share important things. Messages contain text, images and videos. Based on the answers, interviewed students have not experienced cyberbullying almost at all. However, misunderstandings are more common. The students’ wish was that parents and teachers intervene in cyberbullying. They would also trust the police. The results of this study can be used for Lahti welfare work and by teachers in schools.

  0 0

  Terveysmetsä osana työhyvinvointia : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus Kousa, Anne-Mari Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten terveysmetsä voisi lisätä työhyvinvointia ja miten tietoa voi hyödyntää terveysmetsän lähellä sijaitsevilla työpaikoilla. Tuloksista koottiin suuntaviivat, miten terveysmetsää voi käyttää työhyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Lahden ammattikorkeakoulun Mennään metsään -hanke, joka on ollut mukana Lahden ympäristöneuvonnan kanssa ideoimassa uutta terveysmetsää Lahden Kintterön suolle. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Opinnäytetyössä kuvaillaan tarkasti prosessin vaiheet, kuten on kuvailevalle kirjallisuuskatsaukselle tyypillistä. Kaikki valinnat perustellaan huolellisesti luotettavuuden takaamiseksi. Opinnäytetyössä esitellään tutkimuksien tulokset kolmen teeman avulla: yleinen hyvinvointi, työhyvinvointi ja luontokontaktin lisääminen. Lisäksi näitä tuloksia tarkastellaan tarkemmin työhyvinvointinäkökulmasta, sillä kaikissa opinnäytetyöhön valituissa tutkimuksissa luonnon hyvinvointivaikutuksia ei tarkasteltu työn kautta. Lopuksi esitellään, miten näitä tuloksia voi hyödyntää osana työhyvinvointia. Tutkimuksista selvisi, että luontokontaktin lisääntyminen työaikana vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden terveyden eri osa-alueisiin. Tuloksista koottiin suuntaviivat, miten tätä tietoa voi hyödyntää työpaikoilla. Hahmottuneet suuntaviivat jaettiin neljään teemaan: taukotila ulos, luonto sisälle, luontoavusteiset interventiot ja luontoliikunta hyvinvointivaikutuksia ei tarkasteltu työn kautta. Lopuksi esitellään, miten näitä tuloksia voi hyödyntää osana työhyvinvointia. Tutkimuksista selvisi, että luontokontaktin lisääntyminen työaikana vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden terveyden eri osa-alueisiin. Tuloksista koottiin suuntaviivat, miten tätä tietoa voi hyödyntää työpaikoilla. Hahmottuneet suuntaviivat jaettiin neljään teemaan: taukotila ulos, luonto sisälle, luontoavusteiset interventiot ja luontoliikunta.; The objective of this thesis was to produce information about how therapy forest could increase well-being at work and how to utilize that information at workplaces located nearby therapy forest. Guidelines were collected together from the findings, how to use therapy forest on furthering well-being at work. The mandator of this thesis was Lahti University of Applied Sciences’ project Mennään metsään which has been together with Lahden ympäristöneuvonta, composing new therapy forest to Lahti’s Kintterö swamp. Thesis was fulfilled as descriptive literary overview. In this thesis all the phases were described exact, as typical to descriptive literary overview. All choices are argued thorough to guarantee the reliability. In this thesis the outcomes of the studies are presented trough three themes: general well-being, well-being at work and increasing the nature contact. I addition these outcomes were examined more closely trough aspect of well-being at work because not all studies selected to thesis examined natures impact on well-being trough work. At the end is introduced how these outcomes can be utilized in part of well-being at work. From the studies became clear that increasing nature contact during working hours affect positively on different sectors of employees’ health. From these outcomes were formed guidelines about how this information can be utilized at workplaces. Shaped guidelines were divided in four themes: outdoor break space, nature inside, nature assistance intervention and nature exercise.

  0 0

  Loruilevia eläimiä ja koskettavia hetkiä : Toiminnallinen lorupaketti varhaiskasvatuksen henkilöstölle Jakala, Taru Opinnäytetyön aiheena oli tuottaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle toiminnallinen lorupaketti, jossa yhdistyvät lorut ja myönteinen kosketus. Lorupaketin tarkoitus oli antaa yhteistyöpäiväkodin työntekijöille tietoon työmenetelmä, jonka avulla luodaan luottamusta aikuisten ja lasten välille, sekä läsnäolevaa ja rauhoittavaa toimintakulttuuria päiväkotiin. Teoriaosuudessa kerrotaan vuorovaikutuksesta, osallisuudesta, läsnäolosta, kosketuksesta, itsetunnosta, rauhoittumisesta, satuhieronnasta sekä satujen markityksestä. Yhteistyöpäiväkoti käytti lorupakettia arjessaan, minkä jälkeen päiväkodin työntekijät osallistuivat ryhmähaastatteluun. Vastausten perusteella lorupaketin toimivuutta arvioitiin sen tavoitteiden näkökulmasta. Ryhmähaastattelun avulla selvitettiin, oliko lorupaketin käyttöönotto helppoa, olivatko lorujen käsittelemät aiheet hyödyllisiä ja oliko paketin käytöllä rauhoittava vaikutus lapsiin. Ryhmähaastattelusta saatujen tulosten mukaan lorupaketin käyttöönotto ei ollut helppoa, jos ei ollut ennen kuullut menetelmästä. Lorupaketin lorujen aiheet koettiin monipuolisiksi. Ryhmähaastattelusta nousi esille, että lorupakettia voi käyttää sekä suunnitellussa toimintatuokiossa että spontaanisti toteutetussa otollisessa hetkessä. Lorupaketin testausaika oli lyhyt, joten positiivisen ilmapiirin ja luottamuksen lisääntymistä ei voitu yhteistyöpäiväkodissa todentaa. Opinnäytetyön johtopäätöksenä voidaan todeta, että lorupaketin käytöllä oli lapsiin sekä aikuisiin rauhoittava vaikutus. Työntekijät huomasivat lorupakettia käyttäessään, kuinka suuri merkitys myönteisellä kosketuksella on rauhoittumiseen.; The subject of this thesis was to provide a functional poem package for early childhood education staff, combining poems and positive touching. The purpose of the poem package was to give early educators a working method to create trust between adults and children, as well as a calming activity culture in the kindergarten. The theoretical part deals with interaction, involvement, presence, touch, self-esteem, calming, fairytale massage, and the importance of fairy tales. Cooperation kindergarten used the poem package for a while, after which there was a group interview of early childhood educators, in order to estimate how well the poem package had served its purpose. A qualitative study was also conducted, to examine whether it was easy to start using the poem package, whether the topics discussed by the poem where useful and whether the use of the package had a calming effect on children. According to the results of the group interview, it was not easy to start using the poem package if the person had not heard of the method before. The topics of the poem package were felt to be versatile. The interviewees commented that the poem package can be used as a pre-planned activity or even spontaneously at an appropriate moment. The testing period was relatively short, so any rise of positive atmosphere could not be verified at cooperation kindergarten. As a conclusion of the thesis can be stated that the use of the poem package had a calming effect on children and adults. Early educators realized how great an effect a positive touch can have on the calming of the child.

  0 0

  Selvitys Harjulakodin laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa käytettävien työmenetelmien nykytilasta Kukkonen, Satu; Jokinen, Elisa Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys Harjulakodin laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa käytettävien työmenetelmien nykytilasta. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Harjulakodin perhekuntoutus on osa lastensuojelun avohuollon tukitoimen palveluita. Tutkimus toteutettiin tarvelähtöisesti, koska Harjulakodin perhekuntoutusosaston toiminta on vielä uutta. Menetelmätyöskentelyn kehittämisen vuoksi nykytilan selvitys koettiin tarpeellisena. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää seuraavaa: käytetyt työmenetelmät ja -välineet, työntekijöiden henkilökohtainen menetelmäosaaminen, kokemukset menetelmien käytöstä ja kehitysideat menetelmätyöskentelyn parantamiseksi. Keräsimme aineiston teemahaastattelun avulla. Haastateltavia työntekijöitä oli kuusi, ja heitä haastateltiin yksitellen. Analysoimme haastattelun aineiston sisällönanalyysin ja teemoittelun keinoin. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että työmenetelmien käyttö Harjulakodissa on haparoivaa, vaikka kaikki työntekijät on koulutettu ainakin yhden työmenetelmän käyttöön. Tutkimuksen tulosten kokonaiskuva näyttäytyi epäjohdonmukaisena ja ristiriitaisena.; The aim of this thesis was to do a qualitative study on the present state of the working methods used in the institutional family rehabilitation of Harjulakoti. The family rehabilitation in Harjulakoti is a part of the noninstitutional support of child welfare services. There was a need for the study because family rehabilitation services in Harjulakoti have been available for only a short period of time. The study may be used in supporting the development of family rehabilitation in Harjulakoti. The purpose of the study was to examine which work methods are utilized in Harjulakoti, how employees experience the use of the work methods and how they would improve their ability to use the work methods. The data was collected with theme interviews. The interview was arranged with six employees and they were interviewed one at a time. The data was analyzed using content analysis. The research results showed that work methods are used inconsistently in Harjulakoti despite of the fact that every employee has had training to use at least one specific work method. The overall results were contradictory.

  0 0

  Opintoryhmä - yhdessä eteenpäin : Itä-Helsingin Klubitalon opiskelijoiden kokemuksia opintoryhmästä Jenu, Sari Opinnäytetyössä haastateltiin Itä-Helsingin Klubitalon opintoryhmän jäseniä. Työn tavoite oli tuottaa tietoa opiskeljoiden kokemuksista opintoryhmästä sekä heidän ajatuksiaan opintoryhmän kehittämisestä. Työtä ohjasi kaksi selvitettävää kysymystä: mitä kokemuksia opiskeljoilla oli opintoryhmästä syksyn 2017 aikana ja miten opintoryhmää voisi kehittää. Tutkimuksellinen opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tiedon keruuna. Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina. Keskeisenä teoriapohjana olivat vertaistuki ja psykososiaalinen kuntoutus. Työtä ohjasivat myös Klubitalotoimintaa ohjaavat periaatteet. Itä-Helsingin Klubitalon opiskelevat jäsenet olivat tyytyväisiä opintoryhmän toimintaan. Tärkein syy osallistua opintoryhmän toimintaan oli vertaistuen saaminen. Opintoryhmässä käynti lisäsi opiskelijoiden motivaatiota ja itsetuntemusta.

  0 0

  Lasten yksilöllinen huomioiminen varhaiskasvatuksessa videoinnin ja kuvien avulla Hellman, Ella; Lampinen, Salli Opinnäytetyömme aiheena oli lasten yksilöllinen huomioiminen varhaiskasvatuksessa kuvien ja videoiden avulla. Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Sysmän kunnan ylläpitämä päiväkoti Kastelli. Työskentelimme Kastellissa kolmessa ryhmässä. Lapset olivat 2-5 vuotiaita. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli osallistaa lapsia ja vanhempia toimintaan, tehdä päiväkodin arkea näkyvämmäksi vanhemmille sekä edistää vanhempien ja päiväkodin välistä yhteistyötä kuvien ja videoiden avulla. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli myös tehdä mallinnus henkilökohtaisista sivustoista toimeksiantajalle, jota työntekijät voivat hyödyntää työssään. Olemme perehdyttäneet ja luoneet jokaiselle työntekijälle tunnukset Peda.net -sivuston käyttäjäksi. Päiväkodissa on käytössä opiskelijoiden tekemät lupa- ja esittelypaperit. Tavoitteena oli luoda jatkokehittämiskokeiluna päiväkoti Kastelliin, Sysmään, henkilökohtaiset Peda.net -sivustot kymmenelle lapselle. Opinnäytetyömme teoreettinen pääpaino oli lasten ja vanhempien osallisuudessa, kasvatuskumppanuudessa sekä dokumentoinnissa. Sivustoilla on kuvattuna lapsen arkea päiväkodissa mahdollisimman monipuolisesti. Sivustoja ylläpidettiin parin kuukauden ajan. Keräsimme kokeilun aikana suullista sekä kirjallista palautetta. Suullista palautetta keräsimme lapsilta ja vanhemmilta kokeilun alku-, keski- ja loppuvaiheessa. Kokeilun päätyttyä keräsimme vanhemmilta sähköpostitse kirjallista palautetta muutamien kysymyksien avulla. Kysymykset löytyvät liitteistä. Vanhemmista 80% vastasi kysymyksiin, joista olemme tehneet yhteistä koontia. Vanhemmat olivat tyytyväisiä kokeiluun ja arvostivat, että juuri heidän lastaan huomioitiin yksilöllisesti. Lapsilta saimme välitöntä palautetta, kun teimme yhdessä kuvauksia. Lapset osallistuivat toimintaan aktiivisesti, ja he halusivat myös itse päästä kuvaamaan ja videoimaan.; The subject of our thesis was embracing children’s individuality at day-care centres through photos and videos. The thesis was commissioned by day-care centre Kastelli, administrated by the municipality of Sysmä. The experiment was done in three groups at Kastelli, with children aged between 2 and 5. The purpose of the thesis was to involve children and parents in activities, to show parents what happens at day-care on a daily basis, and to help parents and day-care work together better, using photos and videos. The goal was also to make models of individual websites for the employees to use at their work. Employees got accounts for Peda.net and were instructed how to use the website. The theoretic focus of our thesis was on participation, educational partnership, and documentation. The goal as a further experiment for development was to create individual Peda.net –websites for ten children. The websites portray the childrens’ daily lives at day-care as diversely as possible. The websites were maintained for a couple of months. During the experiment both oral and written feedback was gathered. Oral feedback was gathered from children and parents in the beginning, halfway through, and at the end of the experiment. Afterwards, emails were sent out to the parents asking for more feedback. A total of 80% parents replied to the survey – they were pleased with the experiment and appreciated that their children were being paid attention to individually. Direct feedback was received from the children during the filming. They were very involved in the process and wanted to participate in taking photos and videos.

  0 0

  "Uskallanko koskaan olla kenellekään oma itseni?" : Nuorten kokemuksia turvattomuudesta ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin Naskali, Maarit; Hakala, Ira; Pauloff-Hannikainen, Mari Opinnäytetyön aiheena oli nuorten kokema turvattomuus ja sen vaikutus nuorten hy-vinvointiin. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Opinnäytetyön tarkoitus oli tukea Lahden ensi- ja turvakoti ry:n Turvakodilla tehtävää väkivaltatyötä nuorten kanssa. Tarkoituksena oli selvittää, mistä asioista nuorten tur-vallisuudentunne muodostuu, ja toisaalta, mitkä asiat aiheuttavat turvattomuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tutkimuskysymyksiin vastauksia kokemusasian-tuntijanuoria haastattelemalla. Tutkimusmenetelmänä oli ryhmäkeskustelu, ja se toteutettiin teemahaastatteluna. Opinnäytetyön tutkimuksessa hyvinvointi kohdistettiin yleiseen elämään tyytyväisyyteen ja turvattomuuden kokemusten vaikutukseen hyvinvoinnille. Tutkimuksessa nousi esiin turvattomuutta haastateltaville tuoneen varhaislapsuudessa koettu läheisyyden puute, luottamuksen puute, elinympäristö, osattomuus sekä etenkin kohtaamisessa koettu stigma ja diskriminaatio. Hyvinvointia edisti tutkimustuloksen mukaan rutiinit ja säännöllinen arki, ystävät, parisuhde, perhe ja harrastukset. Esiin nousi myös vertaistuen merkitys hyvinvoinnille. Tutkimustulosten mukaan koetulla turvattomuudella voi olla merkittävä vaikutus nuo-ren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.; The topic of the thesis was the insecurity experienced by young people and how it influences their wellbeing. The thesis was carried out as qualitative research. The purpose was to support the work against violence among young people, done by the Lahti Mother and Child Home and Shelter. The purpose was to find out what the young people's sense of security is about, and specially, what things are causing insecurity. The aim was to find answers to the research questions by interviewing young people who had experienced insecurity. The research method was a group discussion and was conducted as a theme inter-view. The wellbeing was focused on the general way of life satisfaction and the impact of insecurity on wellbeing. The interviewees had experienced insecurity in early childhood because of the lack of closeness, lack of trust, living environment, social exclusion, and the stigma and discrimination experienced in social contacts. Wellbeing was increased by routines and regular daily life, friends, partnership, family and hobbies. The importance of peer support for wellbeing also emerged in the interviews. Based on the results of the thesis, the perceived insecurity can have an impact on the overall wellbeing of a young person.

  0 0

  Tunnekasvatusmateriaalit varhaiskasvatuksessa : Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan yksikkö Purho, Teija; Timonen, Saara; Räty, Katariina Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan päiväkotiyksiköille uusia virallisia tunnekasvatusmateriaaleja. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisäksi kehittää meidän omia tietoja ja taitoja tunnekasvatuksesta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen käyttämisestä tulevaisuudessa. Tavoitteena on tuottaa helppokäyttöinen tunnekasvatus-materiaalikansio, josta kasvatushenkilökunnan on helppo katsoa materiaali vaihtoehtoja päiväkodille käyttöön tukemaan lasten emotionaalisia taitoja. Opinnäytetyön teoriassa käydään läpi tunnetaitoja varhaiskasvatuksessa, johon kuuluu sosiaaliset taidot, tunne- ja vuorovaikutustaidot, osallisuus sekä kiintymyssuhde. Teoria pohjautuu aiemmin tutkittuun teoriatietoon. Teoriaosuuden jälkeen jatkamme löytämiimme tunnekasvatusmateriaaleihin. Kansiota varten teimme haastattelun Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan yksiköiden kasvatushenkilökunnalle. Haastattelun tarkoituksena oli kartoittaa jo käytössä olevat tunnekasvatusmateriaalit. Kansioon tuli esittely virallisista tunnekasvatusmateriaaleista, joita Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan yksikön päiväkodeilla ei ole vielä käytössä. Asiasanat: sosiaaliset taidot, tunne- ja vuorovaikutustaidot, osallisuus, kiintymyssuhde, varhaiskasvatus; The meaning of this thesis is to introduce new official empathy materials to the Kindergarten Department of the Mannerheim League for Children's welfare. The meaning of the thesis is to develop our own knowledge and skills in emotional education and the use of emotional and interaction skills in the future. The aim is to produce an easy-to-use emotional material folder, from which the staff can easily look at material options for day care to support children's emotional skills. The theory part of the thesis goes through state of the art skills in early childhood education which includes social skills, emotional and interaction skills, involvement and accection. The theory is based on previously studied theoretical knowledge. After the theoretical part, we will continue to emotional education materials we have found. For the cover we interviewed the staff of Kouvola units of the Mannerheim League for Children. The aim of the interview was to identify the existing emotional education materials already in use. The cover was presented with official empathy for materials that have not yet been used by the Kouvola unit of the Mannerheim League for Children. Key words: Social skills, emotional and interaction skills, participation, attachment, early childhood education

  0 0

  Sosiaalisen median aiheuttamat riskit nuoren kasvulle ja kehitykselle : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus Vihavainen, Julia; Ranne, Oona Opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen median aiheuttamia riskejä nuorelle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä lastensuojelun työntekijöiden ymmärrystä sosiaalisen median mahdollisista riskeistä nuoren kasvulle ja kehitykselle. Tavoitteena oli ottaa selvää sosiaalisen median aiheuttamista riskeistä nuorelle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi pienryhmäkoti Venla ja kohderyhmänä alle 18-vuotiaat nuoret. Teoriaosuudessa käsiteltiin nuoruutta kehitysvaiheena, sosiaalista mediaa käsitteenä, nuoria sosiaalisen median käyttäjinä, ja sivuttiin suosittuja sosiaalisen median palveluita sekä käytiin läpi sosiaalisen median haitallisuutta nuorille. Opinnäytetyön teoriaperustassa kuvattiin lisäksi lastensuojelulaitosta kasvuympäristönä ja tuotiin esille aikuisen tuen tärkeyttä sosiaalisen median maailmassa. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistot haettiin kirjallisuushakuna seuraavista tietokannoista: Melinda, Arto, Google Scholar ja Sage Journals. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin kahdeksan tutkimusta, joista kolme olivat pro graduja ja viisi tutkimusartikkeleita. Aineisto analysoitiin teemoittelua hyödyntämällä. Sosiaalisen median todettiin aiheuttavan riskejä nuorelle. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena ilmeni, että keskeisimmät sosiaalisen median aiheuttamat riskit liittyvät riippuvuuteen ja liikakäyttöön, kiusaamisen ja vihapuheen kohteeksi joutumiseen, yksityisyyden vaarantumiseen, itsetunnon alenemiseen sekä ulkonäköpaineisiin.

  0 0

  Sukupolvet ylittävä yhteistoiminta yksinäisyyden ehkäisyn keinona : Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hanke Vesalainen, Hanna; Herranen, Hanna-Mari Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla oli sukupolvet ylittävästä toiminnasta. Tarkoituksena on siirtää tätä saamaamme tietoa opinnäytetyöstä eteenpäin tulevaisuuden hankkeille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tutkimuksen toteutimme laadullisena tutkimuksena ja aineiston keräsimme teemahaastattelun keinoin. Haastattelimme yhteensä kuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaista Lahden sekä Hollolan alueella. Nämä ammattilaiset tekevät yhteistyötä toimeksiantajamme Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n kanssa ja erityisesti heidän Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hankeen kanssa. Opinnäytetyömme teoriapohja koostuu seuraavista teemoista: ikääntyneen yksinäisyys ja sukupolvet ylittävä toiminta. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että ikääntyneiden ja lasten välisille ylisukupolvisille yhteistoimintahetkille olisi tarvetta ja ne toisivat ikääntyneille helpotusta yksinäisyyteen. Tärkeää on kuitenkin huomioida lasten valmius tällaisia hetkiä suunnitellessa.; The purpose of our thesis was to find out what kind of experiences the professionals in the social and health care sector have about cross-generation interactivity. Our goal was to transfer the information that we acquire during doing this thesis, to future projects and social and health care sectors professionals. The research is done in qualitative research and we collected the material through interviews. We interviewed a total of six social and health care professionals in Lahti and Hollola region. These professionals co-operate with our commissioner Päijät-Hämes Social and Health Security Association, and especially with “Kohti arjen hyvinvointia” -project. The theoretical base of our thesis consist of the following themes: loneliness of elderly people and cross generational activity. Results of our thesis and research show that there is need for cross generation activities between the elderly and the children. These activities would lower the elderly peoples feeling of loneliness. However, it is important to take into account children’s preparedness when planning such moments and activities.

  0 0

  Tunnekasvatusmateriaalit varhaiskasvatuksessa : Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan yksikkö Purho, Teija; Timonen, Saara; Räty, Katariina Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan päiväkotiyksiköille uusia virallisia tunnekasvatusmateriaaleja. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisäksi kehittää meidän omia tietoja ja taitoja tunnekasvatuksesta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen käyttämisestä tulevaisuudessa. Tavoitteena on tuottaa helppokäyttöinen tunnekasvatus-materiaalikansio, josta kasvatushenkilökunnan on helppo katsoa materiaali vaihtoehtoja päiväkodille käyttöön tukemaan lasten emotionaalisia taitoja. Opinnäytetyön teoriassa käydään läpi tunnetaitoja varhaiskasvatuksessa, johon kuuluu sosiaaliset taidot, tunne- ja vuorovaikutustaidot, osallisuus sekä kiintymyssuhde. Teoria pohjautuu aiemmin tutkittuun teoriatietoon. Teoriaosuuden jälkeen jatkamme löytämiimme tunnekasvatusmateriaaleihin. Kansiota varten teimme haastattelun Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan yksiköiden kasvatushenkilökunnalle. Haastattelun tarkoituksena oli kartoittaa jo käytössä olevat tunnekasvatusmateriaalit. Kansioon tuli esittely virallisista tunnekasvatusmateriaaleista, joita Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan yksikön päiväkodeilla ei ole vielä käytössä. Asiasanat: sosiaaliset taidot, tunne- ja vuorovaikutustaidot, osallisuus, kiintymyssuhde, varhaiskasvatus; The meaning of this thesis is to introduce new official empathy materials to the Kindergarten Department of the Mannerheim League for Children's welfare. The meaning of the thesis is to develop our own knowledge and skills in emotional education and the use of emotional and interaction skills in the future. The aim is to produce an easy-to-use emotional material folder, from which the staff can easily look at material options for day care to support children's emotional skills. The theory part of the thesis goes through state of the art skills in early childhood education which includes social skills, emotional and interaction skills, involvement and accection. The theory is based on previously studied theoretical knowledge. After the theoretical part, we will continue to emotional education materials we have found. For the cover we interviewed the staff of Kouvola units of the Mannerheim League for Children. The aim of the interview was to identify the existing emotional education materials already in use. The cover was presented with official empathy for materials that have not yet been used by the Kouvola unit of the Mannerheim League for Children. Key words: Social skills, emotional and interaction skills, participation, attachment, early childhood education

(Page 1) | 2 | 3 | newer